Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020

Operativni programi su plansko-programski dokumenti koji detaljnije opisuju i razrađuju mjere i
aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  fondova. Za razdoblje 2014.-2020. godine,

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) pripremljen je za provedbu Kohezijske politike EU u Republici Hrvatskoj, za razdoblje 2014-2020.   Putem ovog operativnog programa koristit će se sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Financijska alokacija

Ukupna financijska alokacija iznosi 6,881 milijardi eura.

Ukupna alokacija sredstava EU-a za OPKK iznosi 6,881 milijardi eura, koja je dodatno raspodijeljena  prema sljedećoj prioritizaciji i koncentraciji sredstava:

 • Više od 3,5 milijardi eura za zaštitu okoliša, prilagodbu  klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet)
 • Više od 2,7 milijardi eura za pet prioriteta vezanih za konkurentnost:
  • istraživanje i inovacije
  • informacijske i telekomunikacijske tehnologije
  • razvoj malih i srednjih poduzeća
  • niskougljično gospodarstvo
  • obrazovanje
 • Više od  45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku  malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Svi dokumenti se javno objavljuju na mrežnim stranicama MRRFEU-a i specijaliziranim stranicama za  fondove EU (www.strukturnifondovi.hr).

Prioritetne osi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 ima određene prioritetne osi, unutar kojih su definirani specifični ciljevi. Za svaki specifični cilj određuje se iznos novca raspoloživ u proračunskom razdoblju.

PRIORITETNA OS 1: JAČANJE GOSPODARSTVA PRIMJENOM ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA

PRIORITETNA OS 2: KORIŠTENJE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

PRIORITETNA OS 3: POSLOVNA KONKURENTNOST

PRIORITETNA OS 4: PROMICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

PRIORITETNA OS 5: KLIMATSKE PROMJENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

PRIORITETNA OS 6: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA

PRIORITETNA OS 7: POVEZANOST I MOBILNOST

PRIORITETNA OS 8: SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I ZDRAVLJE

PRIORITETNA OS 9: OBRAZOVANJE, VJEŠTINE I CJELOŽIVOTNO UČENJE

PRIORITETNA OS 10: TEHNIČKA POMOĆ

Putem ovog operativnog programa koriste  se sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. 

Osim OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020  za provedbu  Kohezijske politike EU za razdoblje 2014.-2020. u Hrvatskoj je pripremljen i  Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) , putem kojega se koriste sredstva  Europskog socijalnog fonda