Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Status: Zatvoren, u najavi 

Agencija za plaćanja objavila je 16.kolovoza 2017.  godine Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su

  • šumoposjednici
  • udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave, aUkupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a

Iznos potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rokovi i način podnošenja zahtjeva

Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj za EPFRR„, a rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.