Otvoreni natječaj: Umjetnost i kultura 54+

 • Fond: Europski socijalni fond
 • Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali
 • Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 • Status: otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.
 • Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
 • Područje: socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji 

 • umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada te zadruga upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

na dan objave Poziva biti registrirani za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci

Partneri na projektu

Prijavitelj može ali ne mora imati partnera na projektu. Partner mora ispunjavati sve uvjete navedene za prihvatljve prijavitelje.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj. Pojedine aktivnosti moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Visina potpore: Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 100.000,00 HRK, a najviši iznos iznosi 1.000.000,00 HRK.

Ministarstvo kulture može osigurati dodatna sredstva za ovaj Poziv. Također, Ministarstvo kulture zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/ partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekta iz vlastitih sredstava

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom i administracija
 2. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine
 3. Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi troškovi

 1. izravni troškovi osoblja
 • plaću voditelja/koordinatora projekta i plaće drugih osoba koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti, odnosno izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta, i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti [uključujući sve pripadajuće poreze i prireze, doprinose iz plaće
 • naknade za vanjske usluge fizičkih osoba izravno vezane uz provedbu projektnih aktivnosti (npr. ugovori o uslugama za umjetnike, kustose, dizajnere, predavače i druge stručnjake na provedbi projekta koji nisu zaposlenici korisnika, a u izravnoj su vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta
 1. ostali izravni troškovi
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene pravnim osobama
 • naknade za vanjske usluge izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti isplaćene fizičkim osobama temeljem ugovora potpisanih u okviru postupka javne nabave
 • putni troškovi sudionika projektnih aktivnosti i osoblja (troškovi prijevoza, smještaja, dnevnice)[1]
 • troškovi sudjelovanja pripadnika ciljnih skupina u projektnim aktivnostima (npr. ulaznice),
 • kotizacije,
 • najam prostora za provedbu projektnih aktivnosti, osim za element „Upravljanje projektom i administracija“,
 • najam i kupnja opreme za provedbu projektnih aktivnosti, osim za element „Upravljanje projektom i administracija“,
 • nabava radnog materijala za provedbu projektnih aktivnosti,
 • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 • usluge prevođenja,
 • savjetodavne usluge (npr. studija ili istraživanje),
 • usluge vezane uz izobrazbu i osposobljavanje, osim izravnih troškova osoblja,
 • produkcijski troškovi za provedbu kulturno-umjetničkog programa (izložba, festival, prezentacija u javnom prostoru itd.), osim izravnih troškova osoblja,
 • troškovi izrade tiskanih materijala i drugih promotivnih materijala (npr. materijal za radionice, programske knjižice, plakati, katalozi i slično),
 • troškovi ugostiteljskih usluga,
 • troškovi promotivnih aktivnosti izravno povezanih s ostvarivanjem ciljeva projekta
 • radovi u svrhu otklanjanja arhitektonskih barijera koje osobama s invaliditetom otežavaju/onemogućavaju pristup kulturno-umjetničkim sadržajima

[1]     Uputa o prihvatljivosti plaća i troškova povezanih s radom u okviru ESF 2014.-2020. (veljača 2017.), dostupno na poveznici http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/Uputa-o-prihvatljivosti-troškova-plaća-i-povezanih-troškova-veljača-2017.pdf

3. Neizravni troškovi (15% izravnih troškova)

 • računovodstvo (trošak knjigovodstvenih usluga),
 • administrativni troškovi (naknade za osobe ovlaštene za zastupanje društva, čije se odgovornosti ne odnose isključivo na projekt),
 • troškovi operativnog osoblja (ljudski resursi, financijske i administrativne usluge, usluge tajništva te pravne usluge) neophodne za poslovanje,
 • najam uredskog prostora za administrativnu provedbu projekta,
 • naknade za električnu i toplinsku energiju, plin i vodu, naknade za zbrinjavanje otpadnih voda i dr. režijski troškovi,
 • troškovi poštarine, telefona, interneta, kurirske usluge,
 • naknada za usluge koje nisu u izravnoj vezi s provedbom projektne aktivnosti, a dio su općeg poslovanja nekog subjekta (npr. usluge izrade dokumentacije za postupak javne nabave, provedba postupka nabave ).

Rokovi: 

Krajnji rok za prijavu je 24.srpnja 2017.godine.

Planirano trajanje provedbe projekata je 6 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Sažetak

Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.