Objavljen Pravilnik za podmjeru 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

U Narodnim novinama broj 46 od 12. svibnja objavljen je Pravilnik o provedbi podmjere 4.2  – „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, osmog dana od objave, stječu se preduvjeti za raspisivanje natječaja 22. svibnja 2017.

Iznosi i intenzitet potpore

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu bit će propisana natječajem s tim da:

 • za sektor prerade mesa i mlijeka potpora ne može biti viša od 3.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR
 • za ostale sektore ne može biti viša od 2.000.000 EUR niti niža od 15.000 EUR.
 • za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi od 50% do najviše 70% za zajedničke projekte.

Korisnici potpore unutar podmjere 4.2.  su:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Pročitajte: Sve o registraciji djelatnosti prerade voća i povrća na OPG

Prihvatljivi su materijalni, nematerijalni i opći troškovi.

Prihvatljivi materijalni troškovi u tipu operacije 4.2.1

 1. ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje:
 • objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka s pripadajućom opremom i unutarnjom i vanjskom infrastrukturom, uključujući rashladnu opremu za sirovo mlijeko
 • objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom uključujući preradu ostataka iz proizvodnje
 • objekata za preradu maslina, komine masline s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu žitarica, uljarica i industrijskog bilja te njihovih ostataka s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • objekata za preradu ostalih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (ovo ulaganje dopušteno je samostalno samo za korisnike koji su registrirani za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu)
 • objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (ovo ulaganje dopušteno je samostalno samo za korisnike koji su registrirani za preradu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu)
 • laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade

2. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme

Trošak ulaganja u kupnju gospodarskih vozila, dopušten je kao samostalan trošak jedino za kupnju gospodarskih vozila s rashladnim uređajima, dok je kupnja ostalih gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme prihvatljiva isključivo u kombinaciji s nekim od ulaganja iz točke 1.

3. kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta

do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine i/ili

4. prilagodba novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

Prihvatljivi materijalini troškovi u tipu operacije 4.2.2 su:

 1.  građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:
 • proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 • prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 • obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe, i/ili
 • nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova i
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi opći troškovi (do 10% ukupnih ostalih troškova):

 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Troškovi pripreme i/ili provedbe projekta prihvatljivi u iznosu do 1% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti .

Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u prethodnim i gornje granice od 10%.