Poslovne knjige koje moraju voditi udruge

Obvezu vođenja knjigovodstva i poslovnih knjiga za udruge i ostale neprofitne organizacije propisuju Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14); dalje u tekstu: Zakon)  i Pravilnik o neprofitnom računovodstvu  i računskom planu (NN 1/15); dalje u tekstu: Pravilnik.

Obveza vođenja dvojnog knjigovodstva 

Udruge i ostale neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije.

Iznimno udruga i druga neprofitna organizacija može voditi jednostavno knjigovodstvo ako je:

 •  vrijednost imovine udruge / neprofitne organizacije na kraju svake od prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000,00 kuna
 • godišnji prihod neprofitne organizacije u svakoj od prethodne tri godine uzastopno manji od 230.000,00 kuna godišnje.

Udruge i fiskalizacija: Račune putem fiskalne blagajne obvezne su izdavati samo udruge koje su obveznici  poreza na dobit, a račune naplaćuju putem gotovine ili kartica. Račune koji se ne odnose na gospodarsku djelatnost, uključujući i članarine, udruga ne fiskalizira.

Udruge i ostale neprofitne organizacije dužne su prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogućava provjera poslovnih događaja, utvrđivanje financijskog položaja i poslovanja udruge / neprofitne organizacije, poštujući pri tome temeljna načela urednog knjigovodstva.

Više: Financijsko izvještavanje udruga

Udruge i ostale neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Podaci se u poslovne knjige unose po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.

Poslovne knjige koje vode Udruge

Udruge obveznici vođenja dvojnog knjigovodstva

Udruge i neprofitne organizacije koje vode dvojno knjigovodstvo na temelju  Zakona i Pravilnika obvezno vode sljedeće poslovne knjige:

 • dnevnik
 • glavna knjiga i
 • pomoćne knjige

Navedene udruge/neprofitne organizacije  obvezno vode sljedeće pomoćne knjige:

 • knjigu dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana)
 • knjigu kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti
 • knjigu financijske imovine i obveza, i to:
  • potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.)
  • primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima)
  • potraživanja i obveza po osnovi primljenih zajmova i kredita te danih zajmova (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima i obračunatim kamatama)
 • knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge) i
 • evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila.

Udruge i druge neprofitne organizacije mogu voditi i posebne pomoćne evidencije:

 • evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija
 • knjigu ulaznih računa
 • knjigu izlaznih računa te
 • ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Udruge i neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo

Udruge i neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo dužne su, na temelju Zakona i Pravilnika  voditi sljedeće poslovne knjige:

 • knjigu blagajne
 • knjigu primitaka i izdataka
 • knjigu ulaznih računa
 • knjigu izlaznih računa i
 • popis dugotrajne nefinancijske imovine.

Osim propisanih poslovnih knjiga udruga ili druga neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo može voditi druge knjige i pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.

Izvori:

 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, (»Narodne novine«, br. 121/14)
 • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu  i računskom planu (NN 1/15).