FADN sustav u  EU i Hrvatskoj

FADN (engl. Farm Accountancy Data Network – FADN)  je sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka koji se temelji na godišnjem (knjigovodstvenom) prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrsti (tip) poljoprivredne proizvodnje te regionalnu pripadnost.

FADN sustav i ekonomska veličina gospodarstva

Ekonomska veličina gospodarstva izražava ukupni ukupni standardni ekonomski rezultat (engl. Standard Output – SO), tj.  zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje.

Ukupni standardni ekonomski rezultat – SO je umnožak SO-a svake  pojedine proizvodnje zastupljene na poljoprivrednom gospodarstvu i odgovarajućeg broja jedinica te proizvodnje na gospodarstvu.

SO pojedine proizvodnje predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje tog poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva, a koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje. SO se izražava se u nacionalnoj valuti i u eurima.

Tko i kako izračunava vrijednosti pojedine poljoprivredne proizvodnje?

Izračun SO-a temelji se na točno utvrđednoj metodologiji za referentno razdoblje od pet godina. Osnovne podatake potrebne za izračun SO-a prikupljaju nadležna tijela, institucije ili ustanove države članice.

U skladu s legislativom i metodologijom  EU, za prikupljanje podataka putem godišnjeg FADN istraživanja nadležna je FADN agencija (engl. Liaison Agency) u državi članici.  U Hrvatskoj je to Savjetodavna služba, sukladno Pravilniku o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (NN 70/15).

Na temelju selekcijskog plana, koji mora osigurati reprezentativnost poljoprivrednih gospodarstava u FADN uzorku, odabiru se poljoprivredna gospodarstva te se vrše istraživanja prikupljanjem podataka. Sadašnje statističke podloge pretpostavljaju reprezentativni FADN uzorak na razini od 1.251 poljoprivredno gospodarstvo, pri čemu se vodi računa da odabrani FADN uzorak poljoprivrednih gospodarstava odražava različitost proizvodnje u pojedinom području.  FADN populacija se stoga  definira prema tri kriterija – ekonomskoj veličini, tipu poljoprivredne proizvodnje i regionalnoj pripadnosti.

Izračunate vrijednosti SO-a verificiraju nadležna tijela države članice, te ih dostavljaju Europskoj komisiji  na usvajanje. Eurostat objavljuje službene vrijednosti SO-a za države članice koji se odnose na točno određeno referentno razdoblje.

U Hrvatskoj je tijelo odgovorno za ustrojavanje, organizaciju i stručnu provedbu FADN sustava  Ministarstvo  poljoprivrede.

Osim Ministarstva poljoprivrede i Savjetodavne službe u organizaciji i provedbi FADN sustava u Hrvatskoj sudjeluju i poljoprivredna gospodarstva u FADN sustavu,  Državni zavod za statistiku, Agronomski fakultet u Zagrebu, knjigovodstveni uredi, Nacionalni FADN odbor i druge obrazovne, znanstvene i stručne institucije, upravna tijela i ustanove.

Više: Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva

Izvor: http://www.fadn.hr/