Državna potpora

Sukladno članku 107. st. 1. Ugovora o funkcioniranju EU, svaka potpora koju dodijeli država članica ili koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u bilo kojem obliku, bilo da se radi o bespovratnoj potpori, povlaštenim kamatama na kredite, poreznim olakšicama i dr., a koja se dodjeljuje selektivno, dakle, samo jednom ili određenom broju poduzetnika, sektora ili regija,  kojom se narušava ili prijeti da će narušiti tržišno natjecanje, stavljanjem određenih poduzetnika ili proizvodnje određene robe u povoljniji položaj, smatra se državnom potporom.

Državne potpore su u načelu  nespojive  s unutarnjim tržištem i nisu dopuštene.

Međutim, nadalje  Ugovor  definira kategoriju potpora koje su spojive te kategoriju potpora koje se mogu smatrati spojivima  s unutarnjim tržištem, koje su, dakle, dopuštene.

Kako bi Komisija mogla nadzirati  sustave potpora u državama članicama, te kako ne bi došlo do nedopuštenih slučajeva potpora nespojivim  s unutarnjim tržištem, Komisija se pravodobno obavješćuje o svim planovima za dodjelu ili izmjenu potpora te je državno financiranje  podložno  obvezi prijave Komisiji, prema čl. 108. st. 3. Ugovora.

Člankom 109. nadalje je propisana mogućnost  da Vijeće  na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom,  odrediti vrste potpora koje su izuzete od obveze prijave Komisiji.

Slijedom navedenog donesena je  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014  o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem,  kojom se utvrđuju kategorije potpora izuzete od obveze prijave, utvrđene u spomenutom članku 108. stavku 3. Ugovora.  Ova uredba također izrijekom definira i kategorije potpora na koje se ovo izuzimanje ne može primijeniti, koje se moraju prijaviti Komisiji odnosno na koje se Uredba ne odnosi.