Državne potpore u poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji

Državne potpore poljoprivrednom sektoru su državne potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda iz  Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije  (UFEU).

Definicija poljoprivrednog proizvoda 

Prema čl. 38. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU) poljoprivredni proizvodi su  plodovi zemlje, proizvodi stočarstva i ribarstva te proizvodi prvog stupnja prerade neposredno vezani uz te proizvode, a koji su navedeni u  Prilogu I. UFEU. 

Kada se upućuje na zajedničku poljoprivrednu politiku ili poljoprivredu te kad se rabi izraz „poljoprivredni“, podrazumijeva se da se to odnosi i na ribarstvo, uzimajući u obzir posebne značajke tog sektora.

Primarna poljoprivredna proizvodnja

Primarna poljoprivredna proizvodnja znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. UFEU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Pojam prerađenog poljoprivrednog proizvoda 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi navedeni su u Prilogu II.   Uredbe (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014 godine. 

Prerada poljoprivrednog proizvoda

Kod prerade poljoprivrednog proizvoda treba razlikovati preradu kao svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, te takvu preradu čiji rezultat nije poljoprivredni proizvod. Ova razlika može utjecati na obvezu ili izuzeće od obveze prijave potpore Komisiji.

Pravila, odobravanje i nadzor potpora za poljoprivredu u EU

Pravila o tržišnom natjecanju primjenjuju se na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima samo u onoj mjeri koju utvrdi Europski parlament i Vijeće, uspostavljajući zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta, vodeći računa o utvrđenim ciljevima zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvene politike (čl. 39.-44. UFEU).  

Vijeće na prijedlog Komisije može odobriti dodjeljivanje potpore:

(a) za zaštitu poduzetnika koji su zbog strukturnih ili prirodnih uvjeta u nepovoljnijem položaju;

(b) u okviru programâ gospodarskog razvoja.

Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nadgleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108. UFEU.

Nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru poljoprivrede u svakoj državi članici  (u RH je to Ministarstvo poljoprivrede) propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju i druga pitanja vezana uz državnu potporu.

U Hrvatskoj su navedena pitanja regulirana Pravilnikom o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17), sukladno članku 67. Zakona o poljoprivredi (NN 30/15).

Davatelji državne potpore (čl. 66. st. 2 Zakona o poljoprivredi) dužni su dostaviti prijedlog programa i/ili pojedinačne državne potpore Ministarstvu poljoprivrede u skladu s odredbama Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u slučaju:
• uvođenje novih mjera državne potpore,
• promjene/dopune državne potpore izuzete od obveze prijave na temelju popisa o skupnom izuzeću u poljoprivredi, te
• promjene/dopune potpora male vrijednosti.

Postupak

  • Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na propisanim obrascima, prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva, osobito prijedlog pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora donosi.
  • Ministarstvo poljoprivrede utvrđuje je li prijedlog kompletan te ispituje ispunjava li sve uvjete propisane odgovarajućim EU uredbama i smjernicama. Pritom je prvenstveno važno utvrditi predstavlja li prijedlog programa/projekta ili politike državnu potporu.  Ukoliko se radi o državnoj potpori treba utvrditi podliježe li ista obvezi prijavljivanja Europskoj komisiji.
  • Kada je prijedlog državne potpore kompletan i usklađen (ako podliježe prijavi) Ministarstvo prosljeđuje prijavu elektroničkim putem Europskoj komisiji.
  • Ukoliko prijedlog državne potpore ispunjava sve uvjete Uredbe  651/14  o izuzeću obveze prijave, ili Uredbe o de minimis potporama u poljoprivredi, tada Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno mišljenje o njihovoj sukladnosti sažetak prosljeđuje elektroničkim putem Europskoj komisiji koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama.

De minimis potpore u poljoprivredi su državne potpore koje dodjeljuju jednom poduzetniku u sektoru poljoprivrede, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture u jednoj državi članici u maksimalnom iznosu od  15 000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine uz ispunjenje drugih uvjeta iz Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. godine.

Oglasi