Državne potpore u poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji

Državnim potporama poljoprivrednom sektoru smatraju se one dodijeljene  za  djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda iz  Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije  (UFEU).

Definicija poljoprivrednog proizvoda 

U smislu EU potpora poljoprivrednim proizvodom smatraju se proizvodi navedeni u  Prilogu I. UFEU.   Obuhvaćaju:  plodove zemlje, proizvode stočarstva i ribarstva te proizvode prvog stupnja prerade neposredno vezane uz te proizvode (čl. 38. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU))

Kada se upućuje na zajedničku poljoprivrednu politiku ili poljoprivredu te kad se rabi izraz „poljoprivredni“, podrazumijeva se da se to odnosi i na ribarstvo.

Primarna poljoprivredna proizvodnja

Primarna poljoprivredna proizvodnja znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva  iz Priloga I. UFEU,  bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Prerađeni poljoprivredni proizvod 

Prerađeni poljoprivredni proizvodi navedeni su u Prilogu II.   Uredbe (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014 godine. 

Prerada poljoprivrednog proizvoda

Prerada poljoprivrednog proizvoda je svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu (kojime se mijenja priroda tog proizvoda). Treba razlikovati takvu preradu  čiji je rezultat   također poljoprivredni proizvod, te  preradu čiji rezultat nije poljoprivredni proizvod. U smislu potpora ova je razlika važna, jer se potpore različito tretiraju, te može utjecati na obvezu ili izuzeće od obveze prijave potpore Komisiji.

Pravila, odobravanje i nadzor potpora za poljoprivredu u EU

Pravila o tržišnom natjecanju primjenjuju se na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima samo u onoj mjeri koju utvrdi Europski parlament i Vijeće, uspostavljajući zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta, vodeći računa o utvrđenim ciljevima zajedničke poljoprivredne politike i zajedničke ribarstvene politike (čl. 39.-44. UFEU).  

Vijeće na prijedlog Komisije može odobriti dodjeljivanje potpore:

(a) za zaštitu poduzetnika koji su zbog strukturnih ili prirodnih uvjeta u nepovoljnijem položaju;

(b) u okviru programâ gospodarskog razvoja.

Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nadgleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108. UFEU.

Nadležna tijela u državama članicama

U svakoj se državi određuje nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru poljoprivrede. U RH je to Ministarstvo poljoprivrede.

Nadležno tijelo propisuje sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora, postupak donošenja mišljenja o usklađenosti s odgovarajućim uredbama EU-a, način i rokove za prijavu Europskoj komisiji, postupak prijave i način dostavljanja podataka od strane davatelja državnih potpora, sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora i potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju i druga pitanja vezana uz državnu potporu.

U Hrvatskoj su navedena pitanja regulirana Pravilnikom o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17), sukladno članku 67. Zakona o poljoprivredi (NN 30/15).

Davatelji državne potpore (čl. 66. st. 2 Zakona o poljoprivredi) dužni su dostaviti prijedlog programa i/ili pojedinačne državne potpore Ministarstvu poljoprivrede u skladu s odredbama Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju u slučaju:
• uvođenje novih mjera državne potpore,
• promjene/dopune državne potpore izuzete od obveze prijave na temelju popisa o skupnom izuzeću u poljoprivredi, te
• promjene/dopune potpora male vrijednosti.

Postupak

  • Središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na propisanim obrascima, prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva, osobito prijedlog pravnog akta temeljem kojeg se državna potpora donosi.
  • Ministarstvo poljoprivrede utvrđuje je li prijedlog kompletan te ispituje ispunjava li sve uvjete propisane odgovarajućim EU uredbama i smjernicama. Pritom je prvenstveno važno utvrditi predstavlja li prijedlog programa/projekta ili politike državnu potporu.  Ukoliko se radi o državnoj potpori treba utvrditi podliježe li ista obvezi prijavljivanja Europskoj komisiji.
  • Kada je prijedlog državne potpore kompletan i usklađen (ako podliježe prijavi) Ministarstvo prosljeđuje prijavu elektroničkim putem Europskoj komisiji.
  • Ukoliko prijedlog državne potpore ispunjava sve uvjete Uredbe  651/14  o izuzeću obveze prijave, ili Uredbe o de minimis potporama u poljoprivredi, tada Ministarstvo poljoprivrede izdaje pozitivno mišljenje o njihovoj sukladnosti sažetak prosljeđuje elektroničkim putem Europskoj komisiji koja to objavljuje na svojim internetskim stranicama.

De minimis potpore u poljoprivredi su državne potpore koje dodjeljuju jednom poduzetniku u sektoru poljoprivrede, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture u jednoj državi članici u maksimalnom iznosu od  15 000 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine uz ispunjenje drugih uvjeta iz Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. godine.