Potpore do 200.000,00 € za projekte poduzeća mladih istraživača

Više od 5 milijuna € za start-up i spin off poduzeća mladih istraživača


Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Natječaj je vrijedan 5.043.466,72. Prijave su otvorene do 17. 05. 2023. godine.

Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji, a koje ima s javnom istraživačkom organizacijom sporazum o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije.

Kroz ovaj poziv poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a doprinose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. U sklopu projekta obvezna je edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke.

Više o uvjetima za prijavu i potporama u nastavku

Prijavitelji

 • mikro ili mala poduzeća osnovana najviše pet godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga koja još nisu raspodijelila dobit (napomena za oganizacijske oblike: Isključeni su obrti, kao i neprofitne organizacije)
 • u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača (doktorski studenti i istraživače do sedam godina nakon stjecanja doktorata), zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH
 • koji maju regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta, u vidu Sporazuma s javnom istraživačkom organizacijom
 • koji imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH (uvjet ispunjiv do trenutka dodjele bespovratnih sredstava)
 • te ispunjavaju ostale opće uvjete

Prihvatljivi projekti

Vrste projekata

Projekti razvoja inovacija u predkomercijalnoj fazi, kroz podršku razvoja proizvoda (dobra ili usluge), te povećanja spremnosti poduzeća za nove investicije.

Prihvatljivi su projekti koji se provode na teritoriju RH te nisu još započeti u momentu predaje projektnog prijedloga.

Projekt je u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ što znači da projekt ne uključuje aktivnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnost 1: Provođenje istraživanja
1.1) Nadogradnja tehnološkog rješenja, osmišljavanje, provjera izvedbe;
1.2) Ispitivanje, razvoj pilot-linija.

Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje
2.1) Osposobljavanje/usavršavanje istraživača za razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Aktivnost 3.: Transfer znanja i tehnologije
3.1) Analiza tržišta
3.2) Izrada koncepta ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
3.3) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva, razvoj strategije/plana upravljanja intelektualnim vlasništvom;
3.4) Razvoj/redefinicija poslovnog modela;
3.5) Analiza regulatornih uvjeta;
3.6) Diseminacija rezultata istraživanja i širenje znanja (npr. publiciranje znanstvenih radova, predavanje na simpozijima, stručnim skupovima i sl.).

Aktivnost 4: Upravljanje projektom
1) Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave);
2) Aktivnosti vidljivosti projekta (npr. izrada internetske stranice, predstavljanje projekta putem konferencija za struku, znanstvenike, medije, predstavljanje projekta na sajmovima itd.)

Prihvatljivi troškovi

Aktivnost 1: Provođenje istraživanja

 1. Troškovi osoblja
 2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja i razvoja
 3. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 4. Troškovi najma opreme za istraživanje i razvoj
 5. Troškovi korištenja istraživačke opreme
 6. Troškovi kupnje opreme
 7. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 8. Troškovi zakupa poslovnog prostora

Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje

 1. Troškovi osposobljavanje/usavršavanja istraživača

Aktivnost 3: Transfer znanja i tehnologije

 1. Troškovi vanjskih savjetodavnih usluga
 2. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva

Aktivnost 4: Upravljanje projektom

 1. Troškovi diseminacije IR rezultata proizašlih iz projekta
 2. Troškovi informiranja i vidljivosti
 3. Trošak vanjske stručne usluge za pripremu i provedbu postupaka nabave.
 4. Trošak vanjske stručne usluge za potrebe administriranja projekta (upravljanja projektom).
 5. Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja izračunavaju se po fiksnoj stopi do visine od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja prijavitelja uključenog u provedbu projekta. Neizravni troškovi mogu uključivati administrativne troškove kao što su troškovi upravljanja, troškovi zapošljavanja, troškovi računovodstva ili čišćenja, troškovi telefona, vode ili struje i drugi slični troškovi

Rokovi

Projekt (aktivnosti i pripadajući troškovi) ne smije biti započet do dana predaje projektnog prijedloga.

Predviđeno trajanje projekta nije dulje od 30 mjeseci

Vrsta, iznos i intenzitet bespovratne potpore

 • Ukupna alokacija: 5.043.466,72 €
 • Iznos potpore po jednom prijavitelju / projektu:

• najniži iznos 66.000,00 EUR;
• najviši iznos 200.000,00 EUR.

 • Intenzitet potpore: Prihvatljivi prijavitelji, mikro ili mala poduzeća u skladu s Prilogom I članak 2., stavak 2. i 3. Uredbe 651/2014, mogu dobiti bespovratna sredstva u intenzitetu do 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu

Rokovi za prijavu na natječaj

Natječaj za bespovratne potpore otvoren je od 17.01. 2023, 00:00 do 17.05. 2023. godine u 23:58 sati.