Objavljen nacrt natječaja za Mjeru 4.1.1. Sjemenska i rasadničarska proizvodnja

Bespovratna sredstva do 500.000 € za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju

Završeno je e-javno savjetovanje za nacrt Natječaja za Mjeru 4. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju. Uskoro se očekuje objava natječaja i početak roka za prijave projekata.

Aktualno 29.12.2021. Objavljen natječaj za M4.1.1. Sjemenska i rasadničarska proizvodnja

Putem ovog natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore do najviše 500.000 € po projektu, za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za skladištenje, proizvodnju, doradu i/ili oplemenjivanje sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze i voćnih vrsta, nabavu mehanizacije i druga ulaganja. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projektne dokumentacije. Više o natječaju nastavku:

Rasadnik i sjemenska proizvodnja
Rasadnik i sjemenska proizvodnja

Prihvatljivi prijavitelji

Prema nacrtu natječajča prihvatljivi korisnici Mjere 4.1.1. za sjemeničarsku i rasadničarsku proizvodnju su

proizvođačke organizacije

priznate u relevantnom sektoru i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala.

fizičke i pravne osobe

 • upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena
 • ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala
 • najkasnije u trenutku objave nacrta natječaja upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida, koji moraju imati proizvodnje sjemena pri HAPIH i evidentiranu godišnju prijavu u najmanje za prethodnu godinu
 • ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida, koji moraju imati i evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sadnog materijala pri HAPIH najmanje za prethodnu godinu
 • Pravne osobe moraju
  • biti 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave
  • imati najmanje jednog zaposlenika (puna godišnja satnica) u protekloj godini izuzev mladih poljoprivrednika koji mogu ispuniti uvjet do prijave na natječaj
 • Fizičke osobe nositelji poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana u kontinuitetu bez prekida prije objave nacrta Natječaja

Svi korisnici moraju imati evidentiranu godišnju prijavu proizvodnje sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u najmanje za prethodnu godinu.

Prihvatljiva ulaganja iz Mjere 4.1.1.

Projekt se odnosi na ulaganje u:

 • izgradnju i/ili rekonstrukciju skladišnih kapaciteta/kapaciteta za proizvodnju sadnog materijala sa ili bez opremanja
  i/ili
 • podizanje matičnih nasada vinove loze sa ili bez opremanja i/ili;
 • podizanje matičnih nasada voćnih vrsta sa ili bez opremanja i/ili;
 • izgradnju i/ili rekonstrukciju doradbenih i/ili oplemenjivačkih kapaciteta sa ili bez opremanja, koja je prihvatljiva isključivo ako je korisnik koji je upisan u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena registriran kao proizvođač sjemena i/ili
 • mehanizaciju za vlastitu proizvodnju sjemena u svrhu sjemenske proizvodnje korisnika u sklopu poljoprivrednog gospodarstva koja će se koristiti radi proizvodnje/umnažanja poljoprivrednog bilja i/ili f) mehanizaciju za vlastitu proizvodnju
 • sadnog materijala; matične nasade vinove loze ; matične nasade voćnih vrsta

Projekt se odnosi na proizvodnju proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ako projekt sadrži građevinsku komponentu mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima o gradnji. Iznimno se građevinska dozvola mora priložiti najkasnije prije podnošenja zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

Obveze korisnika nakon ostvarenja potpore iz Mjere 4.1.1.

Korisnik kao poslovni subjekt mora postojati, poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom namjenom tijekom razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate potpore.

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od pet godina od konačne isplate potpore na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne
promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili najam ili
ga premjestiti. Iznimno, moguća su odstupanja u slučajevima više sile ili nastupa izvanrednih okolnosti.

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 70.000.000,00 kuna od čega:
  • 50.000.000,00 kuna za sjemensku proizvodnju
  • 20.000.000,00 kuna za rasadničarsku proizvodnju
 • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi: do 500.000 EUR

Korisnici iz sljedećih skupina za potpore veće od 100.000 eura moraju priložiti obvezujuće pismo namjere banke u vrijednosti projekta u cjelini:

 1. Korisnici čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura
 2. Korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i
 3. Korisnici obveznici vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.
 • Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova projekta.

Prijavite se na natječaj

Uskoro se očekuje objava natječaja i početak roka za prijave projekata.za Mjeru 4. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u sjemensku i rasadničarsku proizvodnju. Želite li se prijaviti na natječaj i potrebne su Vam konzultantske usluge kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projektne dokumentacije.