LAG Baranja natječaj za Mjeru 6.4.

Mjera 6.4. Potpora razvoju ruralnog turizma i nepoljoprivrednih usluga

Natječaj je zatvoren.

LAG Baranja objavio je Natječaj za LAG Mjeru 2.1.1. Potpora razvoju ruralnog turizma i nepoljoprivrednih usluga sukladan Mjeri 6. Tip operacije 6.4.1. Programa ruralnog razvoja.

Putem Natječaj dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 3.500 € do 50.000 € za projekte razvoja postojećih djelatnosti ruralnog turizma i nepoljoprivrednih usluga na gospodarstvima. Intenzitet potpore je 70% prihvatljivih troškova projekta.

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti ili poduzeća) upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dan, računajući od dana prijve projekta, ekonomske veličine od najmanje 2.000 eura, koja se već bave djelatnošću za koju traže potporu, prije dana objave ovog Natječaja. Djelatnost mora biti registrirana (za OPG-ove i upisana kao dopunska djelatnost) i započeta (izdana rješenja, ako su predviđena propisima, ili izjava da se korisnik bavi djelatnošću).

Prihvatljivi su korisnici s područja LAG Baranja i to

  • Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
    – Gradovi: Grad Beli Manastir, dio Grada Osijeka, odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje.

Na natječaju za Mjeru 6.4. financiraju se projekti u sektorima

  • Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda
  • Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima
  • Sektor turizma u ruralnom području
  • Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljive aktivnosti su izgradnja, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, kupnja opreme za djelatnost i drugo.

Prijave se zaprimaju od od 15. listopada 2021. godine, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u pripremi projekta za Mjeru 6.4.