Bespovratne potpore do 35.000 eura za nepoljoprivredne djelatnosti

Mjera 6.4.1. LAG Natječaj

Natječaj je zatvoren.

LAG Lika objavio je natječaj za provedbu LAG mjere 6.4.1. Potpora stvaranju nepoljoprivrednih djelatnosti i turizma (Mjera 6.4.1. Programa ruralnog razvoja). Putem Natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od najmanje 3.500 eura do najviše 35.000 eura po jednom projektu, za razna ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti ruralnog turizma, prerade i prodaje, tradicijskih obrta, izrade suvenira i usluga u ruralnim sredinama. Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta. Prijave se podnose od 6.7. do 6.8. 2021. godine.

Područje obuhvata LAG Lika je: 

 • Općine i gradovi: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj

  Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Kakvi projekti se mogu prijaviti?

 • SektoriPutem mjere 6.4.1. financiraju se projekti razvoja postojećih nepoljoprivredne djelatnosti iz sljedećih sektora:
  • turizam u ruralnim područjima
  • tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira,
  • usluge u ruralnim područjima
   • usluge u poljoprivrednim djelatnostima
   • usluge u šumarskim djelatnostima
   • usluge u veterinarskim djelatnostima
   • usluge u društvenim djelatnostima
   • intelektualne usluge
  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (primjer)
 • Prihvatljivi troškovi: Izgradnja ili rekonstrukcija te opremanje objekata, kupnja vozila i plovila, strojeva i opreme za djelatnost, marketing i opći troškovi (troškovi dokumentacije)…
 • Lokacija projekta:
  • Svi projekti moraju se provoditi na području LAG-a (Općine i gradovi: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj). Na području LAG-a mora biti i sjedište prijavitelja.
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima s manje od 5.000 stanovnika
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima koja su na području općine/grada (JLS) u kojoj se nalazi sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči (kopnom ili morem)

Putem mjere 6.4.1. financiraju se projekti razvoja postojećih nepoljoprivredne djelatnosti. Na natječaj se mogu se prijaviti isključivo poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjesecikoja već imaju registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt, najkasnije do objave natječaja.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos bespovratne potpore: Od najmanje 3.500 eura do najviše 35.000 eura po jednom projektu.

Ukupna raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 293.601,45 kn (uz mogućnost povećanja alokacije)

Tko se može prijaviti?

 • Lokacija:
  • Prijavitelj mora imati sjedište na području LAG-a (Općine i gradovi: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj))
  • Projekti se moraju provoditi u naseljima koja su na području općine/grada (JLS) u kojoj se nalazi sjedište korisnika ili u susjednoj JLS s kojom graniči
 • Upisnik poljoprivrednika: Na natječaj za mjeru 6.4.1. mogu se prijaviti isključivo poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno 12 mjeseci (od dana predaje projekta).
 • Ekonomska veličina gospodarstva: Minimalno 2.000 eura
 • Pravni oblik: Poljoprivredno gospodarstvo – prijavitelj može biti registrirano kao OPG, obrt, poduzeće (d.o.o. ili j.d.o.o.) ili zadruga
 • Vlasništvo: Ako je prijavitelj pravna osoba, tada Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ne smiju imati 20% ili više kapitala ili glasačkih prava u izravnom ili neizravnom vlasništvu korisnika ili pod zajedničkom ili pojedinačnom kontrolom  
 • Registrirana djelatnost: Prijavitelj mora imati registriranu djelatnost za koju prijavljuje projekt i baviti se istom, najkasnije do dana objave natječaja

Ako je korisnik podnio Zahtjev za potporu na nacionalni natječaj za tip operacije 6.2.1 unutar istog sektora, nacionalni natječaj za tip operacije 6.4.1. ili LAG natječaj za tip operacije 6.4.1., prethodno mora završiti podneseni projekt ili odustati od istog, kako bi ostvario mogućnost podnošenja Zahtjeva za potporu na LAG Natječaj za tip operacije 6.4.1.

Završetkom se smatra datum podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu

Obveze korisnika potpore iz mjere 6.4.1.

Očuvanje radnog mjesta ili novo zapošljavanje: Projektom korisnik mora očuvati postojeća ili stvoriti nova radna mjesta u razdoblju unutar 24 mjeseca od dana podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu. Korisnik može očuvati/zdržati ili stvoriti barem jedno radno mjesto, zapošljavanjem ili samozapošljavanjem. Uvjet jednog radnog mjesta može biti ispunjen zapošljavanjem na puno radno vrijeme ili više zapošljavanja sezonski ili nepuno radno vrijeme.

Poslovanje u djelatnosti: Korisnik potpore iz mjere 6.4.1. je obvezan od trenutka prijave projekta na Natječaj sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore:
• baviti se djelatnošću koju razvija i za koju je ostvario potporu
• biti upisan u Upisnik poljoprivrednika
• ne promijeniti organizacijski oblik, osim ako takva promjena ne utječe na uvjete i kriterije za dodjelu sredstava iz EPFRR ili ako je promjena nastala kao posljedica zakonske obveze.
• ne smije biti pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak sukladno posebnim propisima

Lokacija/Sjedište: Od trenutka prijave projekta na Natječaj sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore iz mjere 6.4.1. mora imati sjedište/prebivalište unutar područja LAG obuhvata.

Rokovi

Prijava projekta: Natječaj LAG Lika za mjeru 6.4.1. otvoren je od 6. srpnja do 6. kolovoza 2021. godine.

U slučaju da više projekata ostvaruje isti broj bodova prednost imaju ranije predani projekti. Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme. Troškovi konzultantskih usluga prihvatljivi su projektni troškovi i mogu se uračunati u iznos potpore.

Postupak nabave: Korisnik koji je ishodio pozitivnu odluku za projekt i sklopio ugovor o financiranju u roku od 8 mjeseci od sklapanja tog ugovora provodi postupak prikupljanja ponuda putem portala ponuda AGRONET-a.

Provedba projekta: Korisnik potpore putem mjere 6.4.1. provodi i završava projekt u roku od najviše 24 mjeseca od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2023. godine.

Putem LAG Natječaja za mjeru 6.4.1. dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 3.500 eura do 35.000 eura po projektu, za razna ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti.   Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.