38 milijuna kuna po projektu za suradnju inovativnih MSP

Status natječaja: Zatvoren

Obavijest: Zbog zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatvara ovaj Poziv.  31. kolovoza 2020. godine u 11:00:00 sati.

Svrha (cilj) ovog Natječaja je podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu.

Predmet Poziva je Sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.

Integratori su srednja i velika poduzeća koja su prisutna na više tržišta, imaju strukturiran dobavni lanac i lanac vrijednosti i svoje proizvode i usluge pružaju krajnjim korisnicima

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji na ovaj Natječaj mogu biti mali ili srednji poduzetnici koji

 • imaju barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u protekloj godini
 • registrirani su za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga
 • registrirani su  za prihvatljive djelatnosti u kojima provodi prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva u trenutku podnošenja projektnog prijedloga
 • Ispunjavaju kriterij poslovnog rezultata:
  • Obveznici poreza na dobit: Imaju pozitivan kumulativ EBITDA tri (3) godine prije predaje projektnog prijedloga (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija),
  • Obveznici poreza na dohodak: nema iskazan gubitak prema DOH obrascima za godine n-1 do n-3 (kumulativni godišnji iznos primitaka mora biti veći od kumulativnog ukupnog iznosa izdataka za tri (3) godine koje prethode godini predaji projektnog prijedloga);

Nisu prihvatljivi prijavitelji: paušalni obrti, udruge i dobrotvorne organizacije, organizacije za istraživanje i širenje znanja neovisno o vlasništvu.

 • Poslovni nastan: Prijavitelji koji u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nemaju registriran poslovni nastan u RH su prihvatljivi, uz udovoljavanje svim ostalim uvjetima Natječaja, s tim da isti moraju registrirati najkasnije do trenutka plaćanja potpore.

Prihvatljivi partneri

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu. Prihvatljivi partneri su mikro, mali, srednji poduzetnici koji ispunjavaju sve uvjete navedene za prijavitelje.

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u partnerstvu, sa svrhom formiranja konzorcija od najmanje tri MSP-a

Partneri su  poduzetnici koji doprinose svojim znanjem ili resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim) ili inovacijskim kapacitetima u provedbi projekata sukladno predmetnom Pozivu. Partnerstvo je dozvoljeno isključivo sa svrhom formiranja konzorcija za potrebe ovog Poziva i dokazuje se Konzorcijskim ugovorom prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera.

Za potrebe ovog Poziva konzorcijem se smatra suradnja najmanje tri MSP-a putem Konzorcijskog sporazuma kojim se definira nositelj konzorcija (prijavitelj na Poziv) te prava i obveze ostalih članova konzorcija.

Prihvatljivi i neprihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi su projekti u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3, odnosno   s minimalno jednim od 5  tematskih  prioritetnih S3 područja odnosno s minimalno jednim od 13 podtematskih prioritetnih S3 područja.

Pet S3 područja: 

 1. Zdravlje i kvaliteta života
 2. Energija i održivi okoliš;
 3. Promet i mobilnost
 4. Sigurnost;
 5. Hrana i bioekonomija

Više o S3 područjima i 13 podtematskih područja na poveznici

Prihvatljive aktivnosti

Pozivom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014);
 2. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis).

(Aktivnosti pod br. 2. ne mogu se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti pod brojem 1. te svi članovi konzorcija moraju provoditi aktivnosti pod br. 1.)

Prihvatljivi troškovi

 1. Troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja i partnera koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima
  1. Postojeći zaposlenici
  2. Budući zaposlenici
 2. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja,
 3. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima
 4. Troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama.
 5. Troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
 6. PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov
  povrat (Ako prijavitelj nije u sustavu PDV-a).

Neprihvatljivi projekti

Neprihvatljive projektne aktivnosti su one koje ne doprinose ispunjenju svrhe i cilja Poziva i/ili nisu u skladu s pravilima Poziva tj. ostale aktivnosti koje ne spadaju u S3 područja te uključuju temeljna istraživanja (TRL 1) i sufinanciranje bilo kakvih aktivnosti koje se mogu svrstati u stupanj razvoja proizvoda od TRL-a 2. do TRL-a 7. Više

Neprihvatljivi sektori/djelatnosti:

Neprihvatljivi su projekti ulaganja u sektorima:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68),
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92),
 •  financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65,
 • povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda,
 • socijalne skrbi sa smještajem (NKD oznaka 87),
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69),

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu je 2.000.000,00 HRK.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 kuna.

Rokovi

Izmjenama od 19.ožujka 2020.godine pomaknuti su rokovi natječaja Integrator, te se prijave zaprimaju od 29. svibnja 2020. do 15. rujna 2020. godine, kako bi se prijaviteljima omogućilo dodatno kvalitetno vrijeme za pripremu projekata, a sve uvažavajući izmjenu okolnosti nastalih uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19,