Mjera 4 Podmjera 4.3. Tip operacije 4.3.3.  Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Status natječaja: Zatvoren

Područje:
Šumarstvo, Lokalna infrastruktura

Potencijalni korisnici:

 • Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika
 • Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika – registrirana i upisana u Upisnik šumoposjednika
 • Jedinice lokalne samouprave
 • trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 eura, a najviša 1.000.000 eura

Raspoloživa sredstva: Vrijednost natječaja je 50.000.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi:

 1. Materijalni troškovi
 • ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu
 1. Opći troškovi
 • usluge konzultanata
 • troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu Elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000)
 • ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova)

Natječaj za bespovratna sredstva otvoren je  od 2.1.2019. do 2.07.2019. godine.