Mjera 16. Podmjera 16.1. 1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Status natječaja: U najavi. Prijave se zaprimaju od 8. veljače 2019.  do 22. ožujka 2019. godine

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih potpora temeljem Mjere 16 „Suradnja“, Podmjera  16.1. 1. Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina EIP-a za poljoprivrednu produktivnost i održivost, za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti na natječaj?

Prihvatljivi korisnici  su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Partneri mogu biti fizičke i pravne osobe osnovane i registrirane u RH prije objave Natječaja, upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i to:

  • proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru
  • fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Prihvatljivi projekti

  • Projekt se provodi na području Republike Hrvatske
  • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na temu uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i/ili na temu uspostave i razvoja lokalnih tržišta.
  • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju među partnerima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih/inovativnih kratkih lanaca opskrbe ili lokalnih tržišta.
    – Kratki lanac opskrbe ne smije sadržavati više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača.
    – Lokalno tržište je tržište u radijusu (zračna linija) 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod,       uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača.
  • Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima Europskog partnerstva za inovacije navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama.

Iznos bespovratne potpore

Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti.
Potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. godine.

Potpora za tip operacije 16.1.1 isplaćuje se jednokratno u obliku paušalnog iznosa na žiro račun odgovorne osobe operativne skupine nakon što odgovorna osoba operativne skupine preda prihvatljivi zahtjev za potporu za tip operacije 16.4.1. te ostvari prag prolaznosti u skladu s kriterijima odabira. Potpora nije uvjetovana izdavanjem Odluke o dodjeli sredstava za tip operacije 16.4.1.