Natječaj za bespovratne potpore iz mjere IV.3.  Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Status: Zatvoren, novi natječaj u najavi 

Predmet bespovratne potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja. Natječaj je otvoren od 15. rujna  do 15. studenoga 2018. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnici.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – za što se može ostvariti bespovratna potpora

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L354, 28. 12. 2013.) i članku 8. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.);

b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;

c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;

d) doprinos sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;

e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;

f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Sve operacije mogu uključivati proizvođačke, prerađivačke aktivnosti te aktivnosti stavljanja na tržište duž cijelog opskrbnog lanca.

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi nastali u okviru navedenih prihvatljivih aktivnosti
  • Opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.

Prihvatljivi su  troškovi  nastali u razdoblju prihvatljivosti koje se definira Natječajem, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu.

Financijska alokacija, iznos i intenzitet potpore

Ukupna sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose  11.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama

Najviši iznos potpore po korisniku  iznosi 5.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je 50% a može se uvećati ili smanjiti kako slijedi:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov

Pojašnjenje: operacija se odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo ili korisnik vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice vezane uz ribarsko plovilo u segmentu malog priobalnog ribolova*

Povećanje 30 80

Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85

Operaciju provodi ribarska zadruga  priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata po posebnim propisima

Povećanje 25 75

Operaciju provodi veliko poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Smanjenje 20 30

Rokovi:

Rok za podnošenje Zahtjeva za bespovratne potpore u okviru ovog natječaja počinje  teći od 15. rujna 2018. godine, a traje do 15. studenoga 2018. godine.