Ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

Status: Otvoren od 04.10.2018. do 01.03.2019. 

Cilj i svrha poziva

Cilj ovog je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 na području Slavnoije, Baranje i Srijema.

Ovim ograničenim pozivom, a sukladno Razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema od 20. srpnja 2018 kojim se utvrđuje suradnja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstva poljoprivrede te 5 županija (Brodsko – posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko – podravska, Osječko – baranjska, Vukovarsko – srijemska) predviđeno je financiranje sljedećih razvojnih projekta:

„Kuća Čaja Oaza mira“
„Uređenje TRC “Jezero-Hercegovac-Ružica grad”

Predviđeni intenzitet potpore

Iznos potpora se izračunava putem primjene metode diskontiranih neto prihoda, kako je određeno člankom 61. Uredbe 1303/2013. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji

Unaprijed definirani Prijavitelji, temeljem odredbi Priloga 4. Razvojnog sporazuma su:

za razvojni projekt „Kuća Čaja Oaza mira“: Općina Špišić Bukovica
za razvojni projekt „Uređenje TRC “Jezero-Hercegovac-Ružica grad“: Grad Orahovica

Prihvatljive aktivnosti

Priprema projektno – tehničke dokumentacije i studija
Provedba projekta koja obuhvaća:

Posjetiteljsku infrastrukturu i sadržaje;
Pristupačnost i komunalne sadržaje;
Edukaciju i interpretaciju;
Promociju i vidljivost;
Upravljanje projektom.

Geografska ograničenja

Geografski obuhvat ovog Poziva, odnosno projekti koji se prijavljuju na ovaj Poziv moraju biti lociran unutar ili povezani s jednom od devet kategorija zaštićenih područja iz članka 111. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode i/ili područjem ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000) /ili ostalim područjima na teritoriju RH ako se radi o projektima povezanima s vrstama i/ili staništima zaštićenima u skladu s Direktivom o pticama i Direktivom o staništima.

Administrativni podaci

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 5. listopada 2018. u 17.00 sati do najkasnije 1. ožujka 2019. u 23:59 sati. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku, na kojem je Poziv i objavljen.