Povlačenje jabuka i mandarina s tržišta – Provedba Delegirane uredbe Komisije EU

12.kolovoza 2017. godine stupio je na snagu  Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju (NN 77/2017), za provedbu  Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1165,  o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća.

Pravilnik utvrđuje mjere potpore za  povlačenje s tržišta za besplatnu distribuciju proizvoda:

(a) jabuke – oznake KN 0808 10  – za količinu 510 t
(b) mandarine (uključujući tangerine i satsuma mandarine), mandarine sorte wilking i slični hibridi agruma – oznaka KN 0805 21 10, 0805 29 00 i 0805 21 90 – za količinu 850 t
i za dodatnu količinu od 2.000 t za postupak povlačenja s tržišta Republike Hrvatske, koja ne smije prijeći 1.670 t za jabuku i 330 t za mandarinu.

Potpore se utvrđuju za povlačenje s tržišta u razdoblju  od 1. srpnja 2017. godine do datuma kada će količine biti iskorištene ili do 30. lipnja 2018. godine.

Primatelji proizvoda povučenih s tržišta za besplatnu distribuciju su:
–humanitarne organizacije
–Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas
–centri i ustanove socijalne skrbi
–ustanove za predškolski odgoj
–ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
–bolničke ustanove i
–kaznene institucije.

Popis primatelja proizvoda povučenih s tržišta nalazi se na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i po potrebi se ažurira.

Agencija za plaćanja  je pripremila sve potrebne obrasce i upute za proizvođače i primatelje proizvoda u okviru privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju.