Završeno javno savjetovanje o nacrtu novog Pravilnika za podmjeru 6.2.

Više: Podmjera 6.2. za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – Novi Pravilnik novi uvjeti!

Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi mjere 6 razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjere 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. završilo je 21.7. 2017. godine.

Objava Izvješća o ovom savjetovanju najavljena je za 7. 08.2017. godine. Po objavi izvješća trebala bi uslijediti objava novog Pravilnika za podmjeru 6.2. u Narodnim novinama te konačno raspisivanje dugo očekivanog Natječaja za potpore ulaganjima u turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima.

Podsjećamo, izvorno su pravila za raspisivanje natječaja i dodjelu potpore iz podmjere 6.2. bila propisana jedninstvenim pravilnikom za podmjere 6.1., 6.2. i 6.3.

Podmjere 6.1. i 6.3. do sada su dva puta raspisivane; prva runda natječaja je riješena, a druga je još u postupku obrade. Za Podmjeru 6.2. do sada nije raspisan niti jedan Natječaj.

Važne izmjene u nacrtu novog Pravilnika za Podmjeru 6.2.

 • Prihvatljivost prijavitelja:

U prvoj verziji zajedničkog Pravilnika prihvatljivi korisnici za podmjeru 6.2. bili su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. dok su  po nacrtu novog jedinstvenog Pravilnika za podmjeru 6.2. to   poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu i koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

 • Bez promjene za kriterij ekonomska veličina

U obje verzije Pravilnika za podmjeru 6.2.   prijavitelji   trenutku podnošenja zahtjeva za potporu moraju imati  ekonomsku veličinu iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

 • Samo za nove djelatnosti, u obje verzije Pravilnika

Isto tako, po obje verzije korisnik potpore iz podmjere 6.2.  prije podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost kod nadležnog tijela koje izdaje rješenje/odobrenje za obavljanje djelatnosti za koju podnosi Zahtjev za potporu.

 • Novosti vezano za lokaciju ulaganja u turizmu

Ulaganje u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti sukladno Podmjeri 6.2. se provodi u ruralnom području u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva, u obje verzije Pravilnika.

No nacrt novog Pravilnika donosi novosti glede ovog kriterija za prihvatljivost projekta: Ulaganja u sektoru turizam u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B« u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

 • Značajne izmjene odredbi o obvezama korisnika

Nadalje, po nacrtu novog Pravilnika, korisninci potpore iz Podmjere 6.2. za turizam i druge nepoljoprivredne djelatnosti,  nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje ostvari potporu, najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje ostvari potporu iz Podmjere 6.2., a koje je obveznik poreza na dohodak mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore plaćati zdravstveno i mirovinsko na temelju navedenog poljoprivrednog gospodarstva te mora biti upisan u RPO. 

Korisnici potpore iz Podmjere 6.2. obveznici poreza na dobit, mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore će biti zaposlen na puno radno vrijeme u navedenom poljoprivrednom gospodarstvu.

 • Brojne nove dopuštene aktivnosti i troškovi

 Novosti nacrta novog Pravilnika iz podmjere 6.2. su i povećanje opsega prihvatljivih aktivnosti i troškova.

Po nacrtu novog Pravilnika prihvatljve aktivnosti i troškovi u okviru Podmjere 6.2 .su:

Aktivnosti u:

a) sektoru prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda

b) sektoru pružanja usluga u ruralnim područjima

c) sektoru tradicijskih i umjetničkih obrta,

d) sektoru turizma u ruralnom području.

 Prihvatljive su i aktivnosti pripreme projekta.

 a) Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda gdje rezultat prerade nije sastavni dio Priloga I Ugovora obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju proizvoda i marketing proizvoda (izrada mrežne stranice, zakup oglasnog prostora, dizajn i tiskanje promotivnog materijala)  

b) Sektor  pružanja usluga u ruralnim područjima u okviru Podmjere 6.2. obuhvaća:

 •  kupnju opreme  (koja nema vlastiti pogon) za poljoprivrednu mehanizaciju/strojeve koja je namijenjena pružanju usluga u poljoprivrednim,  komunalnim i građevinskim poslovima
 •  građenje i/ili opremanje:

1. dječjeg vrtića,

2. igraonice za djecu,

3. građevine za pružanje usluge skrbi za starije i nemoćne osobe

4. građevine u kojima se obavlja popravak poljoprivredne mehanizacije i strojeva

5. sportsko-rekreativnih građevina,

6. građevine za pružanje veterinarskih usluga,

7. IT centra, građevine za pružanje knjigovodstvenih/računovodstvenih usluga

8. građevine za pranje,kemijsko čišćenje i održavanje objekata

9. frizerskog salona i/ili salona za uljepšavanje, njegu i održavanje tijela

 •  kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog vozila najveće dopuštene nosivosti do 3.500 kg, dužine do 6 m,snage motora do 100 kW i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja usluga opskrbe za ruralno stanovništvo (pokretna prodaja proizvoda) za korisnike/poljoprivredna gospodarstva čije je sjedište u brdsko-planinskom području ili otocima s manje od 1000 stanovnika ili području u kojem je gustoća naseljenosti naselja manja od 20 stanovnika na km².

c) Sektor tradicijski, umjetnički obrt Podmjera 6.2.

uključujući obrte za izradu suvenira obuhvaća građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje proizvoda tradicijskih obrta

d) Sektor turizma u ruralnom području Podmjera 6.2.

Obuhvaća:

 • građenje i/ili opremanje građevina za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju obavljanje ugostiteljske djelatnosti, osim građevina koje su navedene u članku 12. točki n) ovoga Pravilnika.
 • kupnju domaćih životinja za jahanje, rekreacijske, rehabilitacijske i terapijske svrhe ljudi i pripadajuće opreme
 • kupnju po poljoprivrednom gospodarstvu najviše jednog plovila do 7 m duljine, snage porivnog stroja do 15 Kw i cijene do 150.000,00 kuna u svrhu pružanja turističkih usluga
 • kupnju bicikla u svrhu pružanja turističkih usluga

Troškovi za aktivnosti pripreme projekta

Troškovi za aktivnosti pripreme projekta koji se prijavljuje za potporu iz Podmjere 6.2.,  nastali od 1. siječnja 2014. godine na dalje, prihvatljive su  do najviše 30.000,00 kuna i obuhvaćaju:

 • izradu projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata  
 • usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana
 •  usluge stručnjaka za podnošenje Zahtjeva za potporu iz Podmjere 6.2.