Proizvodna ulaganja u akvakulturu – otvoreni natječaj

Status: Zatvoren. Novi natječaj na poveznici

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture s ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu« za razdoblje ­2017. – 2020.

Koja ulaganja se mogu financirati?

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog natječaja su oni nastali  od 16. srpnja 2016. godine a uključuju materijalne i opće troškove; odnosno troškove izgradnje, rekonstrukcije, kupnje opreme i specijaliziranih vozila i dr, kao i konzultantske troškovi za pripremu projekta i druge dokumentacije.

Napominjemo da je prije predaje zahtjeva za potporu potrebno je na propisani način pripremiti upite za ponude i prikupiti ponude (za većinu ulaganja 3 ponude, iznimno 1 ili 2 ponude). Zbog rokova objave upita za ponude uputno je postupak pripreme projekta za početi što ranije.

Popis svih prihvatljvih troškova nalazi se na dnu članka!.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe  ovlaštenici povlastice. Korisnik ne mora biti ovlaštenik u trenutku podnošenja zahtjeva, već ovaj uvjet može zadovoljiti do Zahtjeva za isplatu.

(Povlasticu za akvakulturu izdaje Ministarstvo poljoprivrede)

Koji iznos potpore se može ostvariti?

Ukupni fond  javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 21.500.000,00 eura.

Najviši iznos potpore po jednom korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kuna

(Početni) Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih ulaganja, te se može povećati do 85%,  sukladno sljedećoj tablici:

Kriterij Povećanje/smanjenje Broj postotnih bodova Intenzitet javne potpore (%)

Lokacija ulaganja je na   otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo 

Povećanje 35 85%

Operaciju provodi ribarska zadruga

Povećanje 10 60%

Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača u akvakulturi ili međusektorska organizacija  

Povećanje 25 75%

Operaciju provodi veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Smanjenje 20 30%

Ako operacija obuhvaća ulaganja na više lokacija te se za pojedinu/e lokaciju/e ostvaruje različiti intenzitet, taj se intenzitet primjenjuje na prihvatljive troškove koji se odnose na tu/te lokaciju/e.

Trošak konzultanta isplaćuje se iz potpore, u postotku ovisnom od iznosa potpore.  Zatražite ponudu i pripremite se na vrijeme.

Pogledajte i ostale otvorene natječaje   i    najavljene natječaje

Popis svih prihvatljvih troškova

a) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja;

b) troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima;

d) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

e) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

f) troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

g) troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

h) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

i) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

j) kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

k) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

l) kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

m) kod ulaganja u komplementarne aktivnosti troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti;

n) kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja;

o) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

(2) U slučaju ulaganja na više lokacija koje dovode do različitog intenziteta javne potpore, opći troškovi iz stavka 1. točke o) ovoga članka priznaju se u razmjernom iznosu za svaku lokaciju ulaganja.

(3) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 16. srpnja 2016. godine izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu sa člankom 20. ovoga Pravilnika.