Izmjene Natječaja iz Podmjere TO 8.6.1.

Status: Zatvoren, prijave u obradi 

Agencija za plaćanja objavila je u Narodnim novinama br 67/17 od 12. srpnja 2017.godine izmjene Natječaja a provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«.

Izmjene se odnose na povećanje financijske alokacije s 30.000.000 kuna, koliko je bilo određeno prvom verzijom Natječaja, na ukupno 53.500.000,00  kuna.

Podsjećamo Natječaj za bespovratne potpore iz podmjere 8.6. TO 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« bio je otvoren za prijave od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.godine.

Bespovratne potpore u okviru ovog natječaja po projektu iznose od 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti do  700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.  Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova. 

Prihvatljvi korisnici su a) šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika, b) udruge šumoposjednika/šumovlasnika  registrirana sukladno posebnim propisima i c) obrti, mikro, mala i srednja poduzeća – licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.1. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)

3. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)

4. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)

5. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i

6. izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.1. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

Usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta, uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu.