Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv Certifikacijom proizvoda do tržišta u kojem mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) mogu ostvariti do 85% bespovratne potpore za certifikaciju proizvoda, adi veće konkurentnosti na tržištu.

Projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to 1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine  te od 2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Predmet i cilj Javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava mikro, malim i srednjim poduzetnicima (MSP) za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti)

Cilj /svrha javnog poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos potpore: Najniži iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 20.000,00 a najveći 1.000.000,00 kuna.  

Intenzitet potpore iznosi 85% ukupno prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća te 65% za srednja poduzeća 

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi korisnici su  mikro, mala i srednja poduzeća s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj,  koja su prošlu poslovnu godinu zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom, koje djeluju u prihvatljivim sektorima. Prijavitelj može u sklopu svojih djelatnosti imati neprihvatljive sektore, ali ulaganje u certifikaciju mora se provoditi samo na dijelu prihvatljivih sektora.

Iz prihvaltjivih sektora isključeni su: 

 • sektor primarne poljoprivredne proizvodnje
 • sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
  I. ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količine proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih na tržište od strane dotičnih poduzetnika9
  II. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače
 • sektoru ribarstva i akvakulture
 • sektori :
   poslovanja nekretninama (NKD10 oznaka 68)
   djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
   financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
   pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
   trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava11
   trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
   knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
   sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)
   djelatnosti zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88)

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati
 • spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Prihvatljivi su troškovi nastali od dana predaje projektne prijave. Projekt ne smije završiti prije potpisa ugovora o dodjeli sredstava, a može trajati najduže 12 mjeseci od dodjele sredstava.

Rokovi:

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno projektni prijedlozi zaprimat će se u dva vremenska roka i to:
1. od 22. svibnja do 29. prosinca 2017. godine
2. od 16. travnja do 31. prosinca 2018. godine.