Nabava u projektima sufinanciranim iz Strukturnih fondova EU

Postupak nabave u okviru projekta potrebno je provesti u skladu s natječajnom dokumentacijom Javnog poziva na temelju kojega su dodijeljena bespovratna sredstva, posebno Uputa za prijavitelje, priloga vezanih za nabavu, općih i posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i relevantnih propisa na koje upućuje Javni poziv. Postupak nabave treba provesti na način da osigurava transparentno praćenje, izvršavanje, evidentiranje i izvještavanje o projektnim nabavama.

Prihvatljivost troškova

Da bi trošak bio priznat kao prihvatljivi trošak projekta potrebno je ispuniti uvjete prihvatljivosti vrste troška, vremena nastanka troška i plaćanje istoga.

Svi troškovi usluga, roba i radova moraju biti u skladu s Javnim pozivom na temelju kojega su dodijeljena bespovratna sredstva, u skladu s projektnom prijavom  za koju su dodijeljena bespovratna sredstva, ali i s općim pravilima o prihvatljivosti troškova.

Vrsta troška Osnovni uvjet da bi troškovi usluga, roba i radova bili prihvatljivi za financiranje na teret projekta je direktna povezanost s projektom i neophodnost za njegovu implementaciju. Također je prilikom provedbe nabava potrebno poštivati relevantna pravila (Zakon o javnoj nabavi ili Pravila za subjekte koji nisu obveznici javne nabave), što je također naznačeno u Javnom pozivu.

Vrijeme nastanka troška

Da bi bio prihvatljiv za financiranje sukladno Ugovoru mora nastati u razdoblju provedbe projekta.

Razdoblje provedbe projekta započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta te istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. Kalendarski je određeno Posebnim uvjetima Ugovora.

Vrijeme plaćanja troška

Da bi trošak bio prihvatljiv za financiranje potrebno je plaćanje istoga izvršiti unutar razdoblja prihvatljivosti izdataka.

Razdoblje prihvatljivosti izdataka je razdoblje unutar kojeg trošak mora biti plaćen da bi bio prihvatljiv za financiranje.Također je određeno Posebnim uvjetima Ugovora.

Razdoblje financiranja je razdoblje unutar kojeg se mogu izvršavati financijske transakcije vezane uz izvršenje Ugovora (plaćanja).  Započinje stupanjem Ugovora na snagu i traje najdulje 18 mjeseci od datuma završetka razdoblja provedbe projekta.

Postupak nabave

U svim koracima provedbe projekta treba se držati Javnog poziva temeljem kojeg je dodijeljena potpora i odredbi Uputa za prijavitelje. Isto vrijedi i za provođenje postupka nabave u okviru projekta. U postupku nabave potrebno je osigurati transparentno praćenje, izvršavanje i  evidentiranje projekta,  i financijskog plana.

Priprema plana nabave

Plan nabave je jedan od alata za planiranje ulaganja i trošenja projektnih sredstva te za praćenje izvršenja odnosno ostvarivanja postavljenih ciljeva i rezultata.  Pridonosi transparentnosti cijelog postupk. Plan nabave mora sadržavati sve nabave koje su planirane u okviru projekta – kako one završene, tako i one planirane te one koje se trenutno provode.  Nakon potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostavlja se početni plan nabave, a sve prema uvjetima Ugovora. Plan nabave se primarno ispunjava u obrascu koji je bio sastavni dio natječjane dokumentacije.

Provođenje nabave

Javna nabava

Ako je korisnik bespovratnih sredstava obveznik javne nabave, projektna nabava mora se provesti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, poštivajući rokove koji osiguravaju prihvatljivost troškova i izdataka.

Postupak za subjekte koji nisu obveznici javne nabave

Za subjekte koji nisu obveznici javne nabave propisan je poseban postupak, koji propis je u pravilu dio natječajne dokumentacije, kao prilog, u sklopu Javnog poziva.

Vrsta postupka nabave ovisi prvenstveno o vrijednosti predmeta nabave, a zatim i o vrsti nabave (roba ili usluga).

  • Postupci nabave koje je, s obzirom na navedeno, moguće koristiti su
  • Direktna pogodba
  • Sklapanje ugovora temeljem jedne ponude
  • Otvoreni postupak (s objavom Obavijesti o nabavi) ili Zakon o javnoj nabavi i  primjenjivi  podzakonski propisi, kada su ispunjeni uvjeti iz članka 7. Zakona o javnoj nabavi

Izvor: SAFU, Priručnk za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova  2014-2020.

Članak je informativnog karaktera i ne predstavlja cjelovite upute. Za konkretne i detaljne upute za  računovodstveno praćenje projekta potrebno je proučiti natječajnu dokumentaciju svakog Javnog poziva i relevantne propise.