Regionalne državne potpore u Europskoj uniji

Državne  potpore u određenim, najslabije razvijenim regijama Europske unije, a  čija je svrha potpora gospodarskom razvoju i stvaranju radnih mjesta u tim regijama nazivaju se regionalne potpore.  

Određivanje područja i intenziteta regionalnih potpora

Članak 107. st. 3.UFEU  definira potpore spojive s unutarnjim tržištem. Između ostalog su to

a)  potpore za promicanje gospodarskog razvoja područja na kojima je životni standard  neuobičajeno nizak ili na kojima postoji velika podzaposlenost te regija iz članka 349. s  obzirom na njihovo strukturno, gospodarsko i socijalno stanje;

(c) potpore za olakšavanje razvoja određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih  gospodarskih područja ako takve potpore ne utječu negativno na trgovinske uvjete u  mjeri u kojoj bi to bilo suprotno zajedničkom interesu;

Smjernice za regionalne potpore propisuju kriterije  za definiranje konkretnih područja  iz točaka a) i c) u zemljama članicama, te pripadajući maksimalno dopušteni intenzitet potpore. Drugim riječima, Smjernice određuju gdje se, za što i u kojem iznosu/postotku  ulaganja (intenzitetu) regionalne potpore mogu odobriti.

Primjenom navedenih kriterija Smjernica države članice na kartama regionalnih potpora određuju područja kategorije a i c. te utvrđuju razine  maksimalnog intenziteta potpore te isto prosljeđuju Komisiji na odobrenje.

1.Područja kategorije „a”

U Smjernicama je utvrđeno da područja kategorije „a”obuhvaćaju:

 •  regije NUTS 2 čiji je BDP po stanovniku u standardima kupovne moći (56) niži ili jednak 75 % prosjeka u EU-27 (na osnovi prosjeka posljednjih triju godina za koje su dostupni podaci
  Eurostata (57));
 • najudaljenije regije

2.Područja kategorije „c” – članak 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a

U Smjernicama se razlikuju dvije vrste područja kategorije „c”:

 • unaprijed određena područja kategorije „c”
  • područja koja ispunjavaju unaprijed određene uvjete koje države članice mogu odrediti bez daljnjeg obrazloženja a to su:
   (a) bivša „a” područja: regije NUTS 2 koja su tijekom razdoblja 2011.–2013. bila određene kao „a” područja ( 60 );
   (b) rijetko naseljena područja: regije NUTS 2 s manje od 8 stanovnika po kvadratnom kilometru ili regije NUTS 3 s manje od 12,5 stanovnika po kvadratnom kilometru (na osnovi podataka Eurostata o gustoći stanovništva za 2010. godinu).
 • područja kategorije „c” koja nisu unaprijed određena
  • područja koja mogu odrediti države članice pod uvjetom da ispunjavaju određene socioekonomske kriterije.

Gornja granica ukupnog udjela „a” i „c” područja treba biti utvrđena na 46,53 %
stanovništva u EU-27 za razdoblje 2014.–2020

Europska komisija je 2013. usvojila kartu regionalnih potpora za RH kojom je cijelo područje Republike Hrvatske, kao države s BDP-om nižim od 75 % prosjeka EU, prihvatljivo za odobravanje regionalnih potpora u programskom razdoblju 2014. –  2020 godine, u odgovarajućem intenzitetu:

Gornje granice maksimalnog intenziteta potpore
Područja koja mogu dobiti potpore Veliki poduzetnici Srednje veliki poduzetnici Mali poduzetnici
% prosjeka EU BDP po stanovniku Intenzitet potpore
do 45% 50% 60% 70%
45% do 60% 35% 45% 55%
60% – 75% 25% 35% 45%
Bivša “a” područja 15% 25% 35%
Rijetko naseljena područja 15% 25% 35%
Područja s vanjskim granicama

Isključenje od regionalnih potpora

Nedopuštene regionalne potpore: djelatnostima u sektoru čelika i  sektoru umjetnih vlakana

Isključene iz Smjernica regionalnih potpora ali pokrivene drugim vrstama potpora: potpore sektoru prometa te povezanoj infrastrukturi, proizvodnji i distribuciji energije te energetskoj infrastrukturi; djelatnosti proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, šumarstva, ribarstva i akvakulture

Uključene u smjernice, uz obvezu prijave:  brodogradnja

Uvjetno uključene u Smjernice (dopuštene uz dodatne uvjete)  ulaganja u istraživačku infrastrukturu, u širokopojasnu infrastrukturu.

Vrste regionalnih potpora

Regionalne potpore za ulaganje  znači regionalne potpore dodijeljene za početno ulaganje ili početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti; Mogu se dodijeliti u potpomognutim područjima koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točke (a).   Pritom mala i srednja poduzeća mogu ostvariti potporu za bilo koju vrstu početnog ulaganja, a velika poduzeća  isključivo za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost u dotičnom području

 • Regionalne operativne potpore

Regionalne operativne potpore  znači potpore za smanjenje tekućih izdataka određenog poduzetnika koji nisu povezani s početnim ulaganjem. To obuhvaća kategorije troškova kao što su troškovi osoblja, materijala, ugovorenih usluga, komunikacije, energije, održavanja, najma i administrativne troškove itd., no isključuje troškove  amortizacije i troškove financiranja ako su oni uključeni u prihvatljive troškove pri dodjeli potpore za ulaganje.

 • Regionalne potpore za urbani razvoj

Projekti urbanog razvoja moraju ispunjavati sljedeće kriterije:
(a) provode se preko fondova za urbani razvoj u potpomognutim područjima;
(b) sufinancirani su iz europskih strukturnih i investicijskih fondova;
(c) njima se potiče provedba integrirane strategije za održiv urbani razvoj.
Ukupno ulaganje u projekt urbanog razvoja u skladu s mjerom potpore za urbani razvoj ne premašuje 20 milijuna eura.