InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Zajednički strateški okvir 2014-2020

Zajednički strateški okvir 2014-2020 (Common Strategic Frame –CSF)

Razvoj Europske unije nije prepušten slučaju i ne događa se stihijski. U skladu s donešenim politikama, o pitanjima koja se rješavaju na razini Unije (Zajedničke politike!) donose se strateški dokumenti, koji konkretiziraju primjenu politika. Strateški dokumenti definiraju najvažnija područja na koja se razvoj treba fokusirati – prioritete te glavne ciljeve razvoja unutar tih područja.

Za postizanje bilo kojeg cilja kojega definiraju strateški dokumenti, nesporno su potrebna financijska sredstva. Financijska sredstva raspodjeljuju se također organizirano, na temelju proračuna, a kao instrumenti za dodjelu tih financijskih sredstava ustanovljav aju se Fondovi Europske unije – Europski strukturni i investicijski fondovi.

ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR ‘Common Strategic Framework’ (CSF) je dokument koji definira sveobuhvatnu strategiju i investicijski okvir za ulaganja iz svih ESI fondova te sadrži prijedloge učinkovite primjene sredstava EU u postizanju ciljeva Strategije Europa 2020. Zajednički strateški okvir definira prioritetna područja za aktivnosti suradnje i ulaganja i osigurava koherentnost usklađenost / konzistentnost /dosljednost s nacionalnim programima reformi.

Strateški dokumenti na razini EU

Strategija europa 2020

Strategija Europa 2020. desetogodišnja je strategija Europske unije za rast i zapošljavanje. Pokrenuta je 2010. kako bi se stvorili uvjeti za pametan, održiv i uključiv rast. Europa 2020, kao glavna strategija Europske unije slijedi Lisabonsku strategiju (poznatiju kao Lisabonska agenda ili proces) koja je predstavljala strateški razvojni plan Europske unije za razdoblje 2000. do 2010. godine.
Europa 2020 obuhvaća 11 prioritetnih područja definiranih Uredbom o ESIF, te definira tri prioriteta i pet glavnih ciljeva za EU do kraja 2020. godine više

Strateški dokumenti na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj

Sporazum o partnerstvu 2014. – 2020.

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. svaka država članica EU obvezna je podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Europska komisija usvojila je Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom 30. listopada 2014.

Nacionalni program reformi(NPR)

Izrađuje država članica za trogodišnje razdoblje; definira aktivnosti povezane s provedbom ključnih strukturnih mjera. (MRRFEU)

Konvergencijski program   (KP)
Izrađuje Ministarstvo financija, paralelno s NPR.

Operativni programi

Operativni programi su plansko-programski dokumenti koji detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Svaki operativni program ima svoje prioritete i ciljeve. Programi za provođenje Kohezijske politike imaju Prioritetne osi, investicijske prioritete i investicijske ciljeve. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila sljedeće programe:

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (OPKK) za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) za korištenje Europskog socijalnog fonda

Program ruralnog razvoja RH za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za korištenje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

%d blogeri kao ovaj: