Strategija Europa 2020

Europa 2020 je desetogodišnja strategija EU za pametan, održiv i inkluzivni rast. Kako bi to postiglo postavljeno je pet ambicioznih ciljeva koji obuhvaćaju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene i održivost energije, obrazovanje i borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Kohezijska politika usmjerena je na financijsku pomoć Strategiji Europa 2020. Stoga je u programskom razdoblju 2014-2020. godine financiranje usmjereno na 11 tematskih područja koji se odnose na ciljeve Europe 2020; određeni postotak ulaganja mora se usredotočiti na ove tematske ciljeve. Zahvaljujući tematskom usmjerenju, financiranje kohezijske politike provodi se na način koji pomaže Europi da postane inovativnija, učinkovitija, održiva i konkurentnija.

Ciljevi Strategije Europa 2020:

1. Zapošljavanje
– 75 % osoba u dobi od 20 do 64 godine u radnom odnosu

2. Istraživanje i razvoj
– 3 % BDP-a EU-a uloženo u istraživanje i razvoj

3. Klimatske promjene i energija
– emisije stakleničkih plinova za 20 % niže od razina iz 1990.
– povećanje udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora na 20 %
– povećanje energetske učinkovitosti za 20 %

4. Obrazovanje
– prijevremeno napuštanje školovanja ispod 10 %
– najmanje 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine sa završenim visokim obrazovanjem
Siromaštvo i socijalna isključenost
– smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu / socijalnoj isključenosti ili su izloženi riziku od takvog života za najmanje 20 milijuna

Obilježja ciljeva

Ciljevi Strategije Europa 2020 su međusobno povezani; Poboljšanje na području obrazovanja doprinosi većoj zapošljivosti te  smanjuje siromaštvo. Istraživanje i razvoj/inovacije te  učinkovitije korištenje energijom utječu na konkurentnost na globalnoj razini te se povećava broj raspoloživih radnih mjesta.  Ulaganje u  čišće tehnologije dio je borbe protiv klimatskih promjen te se također posljedično stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja.

Ciljevi Strategije Europa 2020 predstavljaju željeno stanje u Europskoj uniji do 2020. godine, u pogledu   ključnih parametara. Ciljevi se prate i na nacionalnoj razini zemalja članica, koje stoga mogu provjeriti svoj napredak u pogledu tih parametara odnosno ostvarenje svakog pojedinog cilja.

Kako se strategija Europa 2020 provodi?

Strategija Europa 2020.je referentni okvir za aktivnosti na razini EU i na nacionalnim i regionalnim razinama.

Vlade EU-a postavile su nacionalne ciljeve koji doprinose spomenutim cijevima na razini EU. O ostvarenju tih ciljeva nacionalne vlade izvješćuju u okviru svojih godišnjih nacionalnih programa reformi.

Kako se prati provođenje Strategije Europa 2020?

Izvješća o provođenju Strategije Europa 2020 objavljuje Eurostat –  Ured za statistiku Europske unije.

Strategija se i preispituje, pa je tako Komisija je od 2014. do 2015. provodila preispitivanje u sredini programskog razdoblja strategije Europa 2020 putem javnog savjetovanja te je utvrđeno  da se strategija još uvijek smatra odgovarajućim okvirom, prvenstveno za promicanje otvaranja radnih mjesta i rasta. Uslijed rezultata ovog preispitivanja Komisija je donijela odluku da se nastavi s provođenjem i praćenjem Strategije Europa 2020, u okviru postupka koji se naziva  europski semestar.

Izvor: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/europe-2020-strategy