InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za obrtna sredstva

HBOR Program kreditiranja za obrtna sredstva

Protram kreditiranja za obrtna sredstva HBOR-a sastoji se od Programa: Trajna obrtna sredstva, Likvidnost, Priprema proizvodnje, Priprema izvoza, Priprema poljoprivredne proizvodnje i Priprema turističke sezone.

Korisnici kredita mogu biti: Ttrgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe – obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.

Više o HBOR kreditima

Namjena:

Trajna obrtna sredstva:

 • za nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara,
 • za troškove radne snage,
 • za režijske troškove,
 • za otplatu kredita (kamate, glavnica) ugovorenog na rok do jedne godine, iskorištenog za financiranje tekućeg poslovanja,
 • ostale troškove tekućeg poslovanja.

Likvidnost:

za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama, državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza

Priprema proizvodnje:

 • kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji
 • premoštenje do naplate prodane robe
 • cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe

Priprema izvoza

 • priprema proizvodnje za izvoz
 • izvoz roba
 • cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova

Priprema poljoprivredne proizvodnje

 • za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog)
 • za otkup poljoprivrednih proizvoda

Priprema turističke sezone

 • Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.
Način kreditiranja:
 • Trajna obrtna sredstva; Priprema proizvodnje; Priprema poljoprivredne proizvodnje; Priprema turističke sezone;
  • putem poslovnih banaka
  • model podjele rizika
 • Likvidnost:
  • puem poslovnih banak
  • Izravnim kreditiranjem korisnika kredita, ako se radi o zahtjevu većem od 37 mil kn
 • Priprema izvoza:
  • putem poslovnih banaka
  • model podjele rizika
  • izravno kreditiranje za kredite iznad 1,5 milijuna kuna
Iznos kredita:
 • Trajna obrtna sredstva; Likvidnost; Priprema proizvodnje; Priprema izvoza; 

Iznos kredita nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, potrebama krajnjeg korisnika za trajnim obrtnim sredstvima te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti
Kredit se odobrava u kunama. Za pojedine programe/korisnike uz valutnu klauzulu.

 • Priprema poljoprivredne proizvodnje

Najmanji iznos kredita je 50.000,00 kn. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a. Kredit se odobrava u kunama

 • Priprema turističke sezone

najniži iznos 80.000,00 kn, a najviši u pravilu 10.000.000,00 kn godišnje, Krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.

Rok korištenja:

 • Trajna obrtna sredstva: U pravilu 12 mjeseci
 • Likvidnost: kredit se koristi jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu, u pravilu do 30 dana od zaključenja ugovora o kredit
 • Priprema proizvodnje: /
 • Priprema izvoza:  /
 • Priprema poljoprivredne proizvodnje: Do 3 mjeseca
 • Priprema turističke sezone:
  od 15. prosinca do 30. lipnja sljedeće godine
  korištenje kredita moguće je i ranije sukladno Odluci nadležnog tijela HBOR-a

Poček:

Trajna obrtna sredstva: do 2 godine

Rok otplate:
 • Trajna obrtna sredstva: Od 2 do 6 godina, uključujući i poček
 • Livkidnost: 3 ili 6 mjeseci od krajnjeg roka za korištenje
 • Priprema proizvodnje: do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem
 • Priprema izvoza:
  za okvirne kredite – do jedne godine od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati
  za određeni izvozni posao – rok otplate kredita ugovorit će se na rok dulji za 30 dana od dana naplate izvoznog posla za koji je kredit odobren, bez mogućnosti produžetka ugovora o kreditu
 • Priprema poljoprivredne proizvodnje: Do 12 mjeseci
Kamata
 • Trajna obrtna sredstva; Likvidnost; Priprema proizvodnje;  4% godišnje. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata. Uvjeti za sniženje kamatnih stopa
 • Priprema izvoza: Kamatna stopa  za krajnjeg korisnika kredita se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu krajnjeg korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja (3 – 8,8%).  Kamatna stopa je fiksna
 • Priprema poljoprivredne proizvodnje: 3% godišnje
 • Priprema turističke sezone: promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje

Više o HBOR kreditima

Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke.
%d blogeri kao ovaj: