Novi natječaji za poduzetništvo u 2023.godini

Plan natječaja temeljem novog programa

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objailo je indikativni godišnji plan objave natječaja – poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za Programe Konkurentnost i kohezija te Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. Plan se objavljuje radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja, uz napomenu da je plan indikativan te postoji mogućnost izmjene tijekom godine.

Dok Program Konkurentnost i kohezija (PKK 2021.-2027) predstavlja kontinuitet – nastavak na Operativni programi Konkurentnost i kohezija (bez teritorijalnog pristupa), koji se provodio u prethodnom razdoblju, novi Integrirani teritorijalni program (ITP) predstavlja novost.

Uspostavom Integriranog teritorijalnog programa (ITP 2021.-2027.) temeljem naučenih lekcija vezanih uz teritorijalni razvoj, uključujući i one koje proizlaze iz projekta Slavonija, Baranja i Srijem, u novom programskom razdoblju proširuje se mogućnost financiranja lokalnih i regionalnih inicijativa, a sukladno identificiranim potrebama. Ono što je za ovu vrstu programa karakteristično jest fokus na regionalni rast i razvoj. Dio ITP-a čine i ulaganja koja se tiču Fonda za pravednu tranziciju. Glavni preduvjet za korištenje Fonda za pravednu tranziciju jest da su ulaganja odobrena kao dio teritorijalnog plana za pravednu tranziciju (TPPT).

Europska komisija je 2. prosinca 2022. odobrila Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. U okviru ovog programa na raspolaganju je 1,569 milijardi eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj 1,384 milijardi eura te iz Fonda za pravednu tranziciju 185 milijuna eura. Navedena sredstva bit će usmjerena prema jačanju regionalnog gospodarstva putem procesa industrijske tranzicije regija, ulaganja u razvoj pametnih i održivih otoka, razvoj pametnih i održivih gradova te ublažavanja učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu u Sisačko-moslavačkoj i Istarskoj županiji. Predviđena ulaganja provodit će se putem četiri prioriteta.

Plan objave natječaja za poduzetnike temeljem ITP, za 2023. godinu provjerite u nastavku, a cjeloviti plan natječaja, koji obuhvaća i prilike za druge vrste prijavitelja možete provjeriti na službenim stranicama strukturni fondovi

Plan objave natječaja za poduzetništvo: Integrirani teritorijalni program 2023.godina

Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

 • Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska
 • Ciljevi poziva: Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske – dostava projektnih prijedloga strateških partnerstva za inovacije (u modalitetu privremenog poziva sa zasebnim lotovima za PH, SH i JH)
 • Kratki opis aktivnosti:
 • Prihvatljivi troškovi projekata istraživanja i razvoja:
  • troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom projektu; troškovi instrumenata i opreme, u opsegu i u razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt. Ako se ti instrumenti i oprema ne upotrebljavaju za projekt tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta; troškovi zgrada i zemljišta, u mjeri i za razdoblje u kojem se upotrebljavaju za projekt. Za zgrade se, u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su troškovi ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi; troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za projekt; dodatni režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta; troškovi studije izvedivosti.
 • Prihvatljivi troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu:
  • troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
 • Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 25% – 80% (ovisno o kategoriji poduzetnika i kategoriji istraživanja i razvoja)
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2024.

Inovacijski klasteri u procesu industrijske tranzicije

 • Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska
 • Ciljevi poziva: Jačanje inovacijskih klastera u svrhu poticanja umrežavanja dionika regionalnih lanaca vrijednosti, komercijalizacije inovacija i internacionalizacije.
 • Kratki opis aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.
 • Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 50% – 65% (za potpore sukladno GBER-u) i 85% za de minimis potpore
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 30.9.2025.

Iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

 • Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska
 • Ciljevi poziva: Podrška startup tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije – Mapiranje pružatelja usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima za industrijsku tranziciju.
 • Kratki opis aktivnosti: n/p s obzirom da se radi o mapiranju pružatelja usluga MSP-ovima
 • Vrsta prihvatljivih podnositelja: Pravni subjekti koji mogu pružiti usluge digitalizacije i napredne usluge MSP-ovima
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: n/p
 • Indikativni intenzitet potpore: n/p
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 30.6.2023. – 29.9.2023.

De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

 • Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska
 • Ciljevi poziva: Poticanje tranzicije startup tvrtki i MSP-ova prema prioritetnim nišama regionalnih gospodarstava
 • Kratki opis aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi u MSP-ovima, razvoj i internacionalizacija poslovanja MSP-ova, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova.
 • Vrsta prihvatljivih podnositelja: Poduzetnici početnici (Startup tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 90%
 • Indikativni datum početka i završetka poziva: 29.12.2023. – 29.3.2024.

ESIF Mali zajmovi za industrijsku tranziciju (HAMAG-BICRO)

 • Zemljopisno područje obuhvaćeno pozivom: Panonska, Sjeverna i Jadranska Hrvatska
 • Ciljevi poziva: Poticanje proizvodnih investicija putem razvojnih zajmova manje vrijednosti s uvjetnim bespovratnim dijelom (otpis glavnice za zelenu i digitalnu tranziciju samo za investicijske zajmove)
 • Kratki opis aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Vrsta prihvatljivih podnositelja: Mikro, mala i srednja poduzeća (identificirani kao dionici regionalnih lanaca vrijednosti)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000 €

Izvor https://strukturnifondovi.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-natjecaja/