3,15 milijuna eura za projekte udruga i drugih neprofitnih organizacija

Status natječaja: Zatvoren 

Fond za aktivno građanstvo EGP-a i Norveških financijskih mehanizama (FM) 2014. – 2021 objavio je natječaj Veliki projekti za dodjelu potpora organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Natječaj je vrijedan 3,15 milijuna eura, a potpore po projektu iznose od 90.000 do 150.000 kuna. Najviša stopa sufinanciranja je 90% ukupnih troškova projekta, dok ostatak od 10% osigurava korisnik, u obliku financijskog doprinosa i/ili doprinosom u obliku volonterskog rada. Kontaktirajte nas za više detalja i pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Podrška civilnom društvu jedan je od ključnih prioriteta EGP-a i Norveških financijskih mehanizama (FM) 2014. – 2021. za koje sredstva osiguravaju Island, Lihtenštajn i Norveška. Cilj financijskih mehanizama je pridonijeti smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi i jačati bilateralnu suradnju između država darovateljica i država korisnica. Surađuju s 15 zemalja korisnica, članica Europske unije, među kojima je i Hrvatska.

Fond za aktivno građanstvo (dalje: Fond) 2014. – 2021., kao dio Programa financijskih mehanizama pod nazivom Civilno društvo, stavlja u fokus dugoročan održivi razvoj i izgradnju kapaciteta civilnog društva. Glavni je cilj Fonda “Ojačano civilno društvo i aktivno građanstvo te osnažene ranjive skupine.” C

Prihvatljivi prijavitelji projekta

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva  (udruge i ostale) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom:

“Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija.”

Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva

Prihvatljivi partneri na projektu

Projekt se može provoditi u partnerstvu s jednim ili više partnera.

Projektni partner može biti  javna ili privatna pravna osoba, komercijalna ili nekomercijalna, kao i nevladina organizacija osnovana kao pravna osoba u nekoj od donatorskih zemalja Fonda (Island, Lihtenštajn i Norveška) ili nekoj od zemalja korisnica Fonda (Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Poljska i Portugal) i/ili zemalja izvan EGP (EEA) koje graniče s Hrvatskom (Bosna I Hercegovina, Crna Gora i Srbija) ili bilo koja međuvladina organizacija ili njezino tijelo koje je aktivno uključeno i učinkovito doprinosi provedbi projekta.

Projektni partner može biti i neformalna grupa pod uvjetima:

 • Neformalna grupa nije osnovana radi osobnog dobitka;
 • Djeluje za opće dobro;
 • Dobrovoljna je i nikoga ne diskriminira;
 • Neovisna je od lokalne, regionalne i nacionalne vlasti i drugih javnih tijela, institucija, političkih stranaka, vjerskih zajednica, komora i poslovnih subjekata

Prihvatljivi projekti, aktivnosti i troškovi

Prihvatljivi projekti

U okviru ovog poziva financirat će se projekti koji se odnose na sljedeća prioritetna područja:

 • Demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;
 • Ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, roda/spola, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;
 • Socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;
  • U području socijalne pravde i inkluzije ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga i pomoći će se podržati samo ako su tek dio šire akcije koja je primarno usmjerena na podizanje svijesti, zagovaranje te osnaživanje i reformske inicijative.
 • Rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;
 • Okoliš i klimatske promjene.
  • Zaštita okoliša i aktivnosti vezane uz klimatske promjene podržat će se samo kao dio mjera promocije građanskog sudjelovanja, zagovaranja, socijalnih inovacija i aktivnog građanstva.

Uključivanje mladih izuzetno je važan segment Poziva (npr. građansko obrazovanje i mobiliziranje građana) i organizacijskog razvoja (npr. pomlađivanje članstva, preuzimanje vodstva i sl.). Za projekte i aktivnosti usmjerene mladima preporučuje se partnerstvo s udrugama mladih

Prihvatljive aktivnosti i troškovi.

Izravni troškovi

 • Trošak osoba koje provode projekt
  • Plaće radnika temeljem ugovora o radu
  • Naknade temeljem ugovora o djelu, autorskog ugovora, studentskog ugovora
  • Troškovi volontera na projektu
 • Putni troškovi, troškovi smještaja i dnevnice za osoblje projekta;
 • Trošak nove ili rabljene opreme koja je sastavni i nužni dio za provedbu projekta i od ključne važnosti za ostvarivanje ciljeva projekta,
 • troškovi potrošne robe i zaliha, pod uvjetom da se mogu utvrditi i pripisati projektu;
 • troškovi uzrokovani drugim ugovorima koje je dodijelio provoditelj projekta u svrhu provedbe
 • troškovi koji proizlaze izravno iz zahtjeva koje propisuje ugovor o financijskoj podršci projektu (npr. širenje informacija, specifično vrednovanje projekta, revizije, prijevodi, reprodukcija), uključujući troškove bilo kojih financijskih usluga (naročito troškove financijskih zadužnica) i
 • troškovi povezani s adaptacijom, obnovom ili uređenjem prostora (nužnih za provedbu projekta) ne viši od 50% prihvatljivih izravnih troškova projekta.

Neizravni troškovi

Neizravni troškovi nastali provedbom projekta priznaju se u paušalnom iznosu do 15% od ukupno prihvatljivih troškova provoditelja projekta

Rokovi prijave projekta:

Indikativni rok za predaju: 17. kolovoza 2020. godine u 12 sati (podne po hrvatskom vremenu) ili mjesec dana nakon što prijavitelji zaprime poziv za pripremu i dostavu cjelovite projektne prijave.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Raspoloživ iznos za financijske podrške u okviru ovog Poziva iznosi 3.150.000,00 eura.

Najniži iznos podrške: 90.000,00 kuna

Najviši iznos podrške: 150.000,00 kuna

Stopa financiranja: Najviša stopa financiranja projekta u okviru ovog Poziva iznosi 90% ukupnih troškova projekta. Prijavitelj mora osigurati preostali iznos (najmanje 10% iznosa projekta) sufinanciranjem u obliku financijskog doprinosa i/ili doprinosom u obliku volonterskog rada. Doprinos u obliku volonterskog rada može predstavljati do 50% sufinanciranja potrebnog za provedbu projekta.