Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u RH za 2020. godinu

Status natječaja: Otvoren od 8. 11. 2019. do 9. 12 2019. godine 

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u RH za 2020. godinu.

Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Prihvatljivi projekti

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje, a prihvatljivi su projekti koji potiču razvoj publike.

Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje

Sredstva će se dodjeljivati za programe kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadržavaju neke od sljedećih programskih aktivnosti:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 • povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način; razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, videoigre, programski kanali ‒ prijenos uživo, digitalne platforme i sl.)
 •  istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljane skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike,
 • aktivnosti vezane uz edukaciju
 • osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Prihvatljivi troškovi

U okviru navedenih aktivnosti prihvatljivi su troškovi:

 • honorari voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu razvoja publike
 • troškovi promotivnih materijala koji se odnose na aktivnosti u okviru ovoga Poziva
 • troškovi smještaja i putni troškovi voditelja programa razvoja publike te suradnika angažiranih u programu
  razvoja publike
 • troškovi najma prostora za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovoga Poziva
 • nabava računalne i druge tehničke opreme za potrebe provedbe aktivnosti u okviru ovog Poziva

Prihvatljivi korisnici potpore

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske
 • udruge
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
 • ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.

Iznos potpore 

Ukupni raspoloživi iznos za bespovratne potpore u okviru ovog Natječaja je 2,000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 50.000,00 kuna.

Rokovi:

Natječaj je otvoren za prijave od 8. 11. 2019. do 9. 12 2019. godine