Natječaj Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

Status natječaja: Otvoren od 24.05.2019. do 14.01.2020.godine  ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.

Cilj i svrha Poziva:  Unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje i/ili uređenja i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom provođenja procesa deinstitucionalizacije, procesa transformacije i/ili procesa prevencije institucionalizacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika.

Stopa financiranja za ovaj Poziv je 100% prihvatljivih troškova, do najviše 15.000.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji – tko može ostvariti potporu?

 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Ustanova socijalne skrbi
 • Fizičke osobe

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu s jednim ili više partnera. Maksimalan broj partnera je 5. Sudjelovanje prijavitelja u partnerstvima na prijavama drugih projektnih prijedloga unutar ovog Poziva nije ograničeno.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi – za što se može ostvariti potpora?

Prihvatljivi su projekti čije su aktivnosti namijenjene sljedećim ranjivim skupinama:

 • djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju;
 • djeca s teškoćama u razvoju;
 • odrasle osobe s invaliditetom; starije i nemoćne osobe;
 • beskućnici; osobe s problemima ovisnosti;
 • žrtve obiteljskog nasilja; žrtve trgovanja ljudima;
 • djeca bez pratnje; trudnice i roditelji s djecom do godine dana starosti
 • članovi obitelji/udomiteljskih obitelji svih ranjivih skupina Kojima usluge pružaju pružatelji usluga za djecu i mlade bez odgovorarajuće roditeljske skrbi.

Prihvatljive projekne aktivnosti odnose se na objekte čija je svrha  pružanje izvaninstitucijskih usluga koje su definirane Zakonom o socijalnoj skrbi i to:

 • prva socijalna usluga,
 • savjetovanje i pomaganje,
 • pomoć u kući,
 • psihosocijalna podrška,
 • rana intervencija,
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja,
 • boravak,
 • obiteljska medijacija i organizirano stanovanje

Ne uključuje objekte u kojima se pruža smještaj kao institucijski oblik skrbi ili smještaj kao izvaninstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji

Prihvatljive aktivnosti i troškovi su:

 1.  izrada dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije (npr. izrada prijavnih obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga, ishođenje potrebnih dozvola i u tu svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izuzev pokretanja parnica radi utvrđivanja prava vlasništva, izrada idejnih rješenja, studije izvedivosti i financijske i socio-ekonomske analize, izrada glavne i izvedbene projektne dokumentacije s pripadajućim detaljnim troškovnicima radova i opreme, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za izvođenje radova i sl.);
 2.  dogradnja, rekonstrukcija, radovi na održavanju građevine, obnova i prilagodba postojećih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, ugradnja lifta, prilagodba i dogradnja objekata u skladu sa specifičnim potrebama korisnika i sl.) te pripremni radovi na gradilištu (npr. rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada te dovođenje svih vrsta komunalnih priključaka i sl.) Napomena: aktivnosti iz točke 2. vezane uz smještaj kao institucijski oblik skrbi i smještaj kao izvainstitucijski oblik skrbi u obiteljskom domu i udomiteljskoj obitelji ne mogu se financirati u okviru ovog Poziva.
 3.  izgradnja novih objekata te pripremni radovi i povezane aktivnosti za izgradnju novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga (npr. dovođenje komunalnih priključaka, rušenje postojećeg objekta, čišćenje zemljišta, iskolčenje i sl.);
 4.  stručni nadzor radova te aktivnosti koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 5.  kupovina neizgrađenog zemljišta za potrebe izgradnje novih objekata za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 6.  kupovina nekretnina (npr. stambenih objekata, poslovnih prostora i sl.) uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 7.  procjena neovisnog, kvalificiranog i ovlaštenog službenog tijela (u slučaju kupovine neizgrađenog zemljišta/nekretnina);
 8.  nabava specijalizirane opreme potrebne za pružanje izvaninstitucijskih usluga;
 9.  nabava ostale opreme (npr. informatičke opreme i namještaja, tehničke opreme za premošćivanje visinskih arhitektonskih razlika, opreme za specijalizirane kabinete i sl.);
 10.  nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz pod uvjetom da su marka, tip i cijena vozila razmjerni predviđenim aktivnostima projekta) te potrebnih za učinkovito pružanje usluga korisnicima, stoga uz osobna vozila dolaze u obzir i vozila posebne namjene;
 11.  priprema i provedba nabave roba, radova i usluga za potrebe provedbe projekta;
 12.  edukacija za pružatelje usluga isključivo vezano uz specijaliziranu opremu potrebnu za aktivnosti pružanja izvaninstitucijskih usluga i edukacije vezane uz provođenje horizontalnih aktivnosti;
 13.  financijska revizija projekta koju nabavlja prijavitelj od strane neovisnog tijela (obvezna za projekte čija ukupna tražena bespovratna sredstva iznose 1.500.000,00 HRK i više);
 14.  upravljanje projektom;
 15.  promicanje horizontalnih načela kako je opisano u poglavlju 2.9. Uputa;
 16.  aktivnosti informiranja s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i rezultata te financiranja EU-a,

Iznos i intenzitet potpore:

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 616.200.000,00 HRK.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu je 400.000,00 kn.

Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu je 15.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore: Stopa financiranja za ovaj Poziv je 100% prihvatljivih troškova

Rokovi:

Prijave projekata zaprimaju se od 24.05.2019. do 14.01.2020.godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava odnosno kada zaprimljeni iznos u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava dosegne 150%.