Bespovratne potpore za inovacije novoosnovanih MSP

Obavijest o privremenoj obustavi poziva

(21. lipnja 2019, ažurirano 27. lipnja 2019) https://efondovi.mrrfeu.hr

“Uzimajući u obzir iznos zatražene bespovratne potpore zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ referentne oznake KK.03.2.2.04, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva od 28. lipnja (16:00:00 sati) do 26. srpnja (16:00:00 sati) 2019. godine.

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.”

Potpore od najmanje 150.000,00 do najviše 1.400.000,00 kuna po jednom projektu, za do 85% troškova inovacija malih i srednjih poduzetnika. Prijaviti se mogu pravne i fizičke osobe MSP osnovane prije najkasnije 36 mjeseci, računajući od dana  predaje projekta. Financiraju se aktivnosti prilagodbe novog proizvoda te lansiranja istoga na tržište, a prihvatljivi su troškovi plaća, konzultantske usluge i drugi. Prijave se zaprimaju od 15. veljače 2019. godine.

Zatražite dodatne informacije i neobvezujuću ponudu, pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme i ne propustite priliku za bespovratna sredstva.

Status: U najavi

Predmet i svrha Poziva: Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Svrha ovog Poziva je  Poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji- Tko može ostvariti bespovratna sredstva?

Mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno definiciji   koji:

 • su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga koji
 • imaju poslovni nastanu RH
 • imaju registriranu djelatnost na koju se odnosi projekt

Prihvatljivi projekti – Za što se može ostvariti bespovratna potpora?

Prihvatljive aktivnosti
 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta

(Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego zajedno s aktivnosti Priprema lansiranja  Proizvoda/usluge )  Može obuhvaćati sljedeće:

 • Prilagodba razvijenog i demonstriranog u operativnom okruženju proizvoda/usluge zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
 • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
 • Revizija Studije izvedivosti,
 • Dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda,
 • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Priprema lansiranja proizvoda/usluge

Može obuhvaćati:

 • Izrada marketinškog plana i revizija poslovnog i marketinškog plana,
 • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
 • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
 • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
 • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište,
 • Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava
  financiranja.
Prihvatljivi troškovi:

1. Troškovi plaća osoblja

stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu, (najviše do 50% iznosa ukupne vrijednosti projekta)

2. Neizravni troškovi

nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta kod prijavitelja (do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja, sukladno članku 68. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

3. Troškovi pripreme dokumentacije za prijavu i upravljanja projektom i savjetodavnih usluga 

Do 10% ukupne vrijednosti projekta za:

a) Troškove pripreme dokumentacije za prijavu na ovaj Poziv, i/ili,

b) Troškove upravljanja projektom (izdaci za usluge vanjskog stručnjaka za upravljanje projektom, izdaci za postupke zapošljavanja osoblja za rad na projektu te izdaci za usluge stručnjaka za javnu nabavu) , i/ili,

c) Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika prilikom transfera znanja i tehnologije;

4. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti prilagodbe inovativnih proizvoda/usluga (strojevi i oprema).

5. Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva)

6. Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti  poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga, itd.

7. Revizija projekta u skladu s točkom 5.6 Uputa (ukoliko je primjenjivo).

Ostali prihvatljivi izdaci prijavitelja – uvjetno prihvatljivi (u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014))

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 kuna

Najniži iznos bespovratne potpore:  150.000,00 kuna po jednom projektu

Najviši iznos bespovratne potpore: 1.400.000,00 kuna po jednom projektu

Intenzitet potpore: Do 85%

Rokovi

Prijave se zaprimaju od od 15. veljače 2019. g. u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.