Bespovratne potpore do milijun kuna za certifikaciju proizvoda

Status natječaja: Zatvoren.

Novo: 02.04.2020.Objavljen je novi set pitanja i odgovora u okviru poziva Certifikacijom proizvoda do tržišta. Dokument je dostupan za preuzimanje na sljedećoj poveznici.

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda, u cilju povećanja izvoza i rasta konkurentnosti mikro, malih i  srednjih poduzetnika.

Predmet Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom u skladu s direktivama EU  i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti)

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti  certifikacije sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Povezano: Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom ISO i sl. norme

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala ili srednja poduzeća koja

 • imaju poslovni nastan u RH
 • su osnovani najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga
 • su regisrirani za djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • su imali barem jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • nemaju iskazan gubitak prema godišnjem financijskom izvješću (GFI-POD) odnosno prema DOH obrascu u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Prihvatljive aktivnosti

Certifikacija proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom  (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive).

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti  certifikacije sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti.
Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela

Projekti se moraju odvijaju u prihvatljivim sektorima, za koje prijavitelj ima registriranu djelatnost

Neprihvatljvi sektori

 • ribarstvo i akvakultura
 • primarna poljoprivredna proizvodnja
 • djelatnosti prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: • ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju predmetni poduzetnici 5 • ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;
 • poslovanja nekretninama (NKD6 oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • trgovina na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
 • sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)
 • zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88)  povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
 • trgovanje ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti, u skladu s točkom 5.6 ovih Uputa.

Pri određivanju prihvatljivosti troškova, potrebno je uzeti u obzir Program de minimis i Pravilnik o prihvatljivosti izdataka.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Temeljem OPKK, iz EFRR za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno3.947.368,42 EUR bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

Najniži i najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku po projektu je 20.000,00 kn a najveći  1.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća iznosi do 85 % prihvatljivih troškova, a za srednja poduzeća  do 65 % prihvatljivih troškova.

Broj projekata po jednom prijavitelju

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava kako je opisan u poglavlju 4. Postupak dodjele ovih Uputa (u daljnjem tekstu: postupak dodjele) može imati samo jedan projektni prijedlog.

Po završetku postupka dodjele, prijavitelj može podnijeti novi projektni prijedlog.

Ukupan iznos ostvarene bespovratne potpore za jedog poduzetnika mora biti u skladu s de minimis propisima.

Rokovi

Rok za prijavu projekta: Prijave za bespovratne potpore se zaprimaju od 18.06.2018 do 29.06.2020.

Provedba projekta: Najdulje 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora