Zračna luka Dubrovnik d.o.o raspisala Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. godinu

Zračna luka Dubrovnik raspisala je natječaj za dodjelu donacija za udruge, kao financijska podrška organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja, za provedbu kulturnih, znanstveih, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekološkiih i drugih općekorisnih projekata / programa, s  ciljem društveno odgovornog ponašanja.

Pogledajte i druge aktualne natječaje za donacije za udruge

Prihvatljivi prijavitelji

Prijaviti se mogu:

  1. Udruge, strane udruge, zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe katoličke crkve, umjetničke organizacije čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijsksa pomoć potrebna za realizaciju projekta iz zadanih programskih područja financiranja te koje su upisane u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući Registar neprofitnih organizacija, a koja se svojim statutom opredijelila za djelatnosti  i aktivnosti predmet financiranja ovoga poziva te kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima.
  2. Javne ustanove sa sjedištem u RH (vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode, domovi za starije i nemoćne itd) koje nisu obuhvaćene pod 1., ali su u skladu s uvjetima Natječja prihvatljivi
  3. Pojedinci koji se bave radom u opće korisne društvene svrhe

Prihvatljivi korisnici moraju uredno ispunajvati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora te obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poreza i druga davanja prema državnom proračunu i proračuima JLS.

Programska područja za donacije za udruge
  1. Humanitarni projekti u zaštiti ljudskih prava, karitativni programi od značaja za ranjive skupina
  2. Zaštita okoliša
  3. Obrazovanje, znanost i odgoj, naročito znanstveni projekti, poticanje kreativnosti i inovativosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za ICT
  4. Sport a posebno odgojno-obrazovni projekti/programi, sportske aktivnosti djece i mladih odnosno za djecu i mlade, kulturno umjetničke aktivnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosit
  5. Kultura, kulturna baština i umjetnost naročito pomoć nadarenim umjetnicima, promocija hrvatske kulture u inozemstvu, očuvanje nacionalne i lokalne kulturne baštine…
Iznosi donacija

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 950.000,00 kuna.

Financijska sredstva za pojedini projekt/program su određena za pojedino programsko područje kako  slijedi:
• Programsko područje pod 1. : 2.000,00 – 350.000,00 kn
• Programsko područje pod 2. 2.000,00 – 20.000,00 kn
• Programsko područje pod 3.: 2.000,00 – 50.000,00 kn
• Programsko područje pod 4.: 2.000,00 – 50.000,00 kn
• Programsko područje pod 5.: 2.000,00 – 200.000,00 kn
• Programsko područje pod 6.: 2.000,00 – 30.000,00 kna

Rokovi

Rok za slanje prijave: do 16. travnja 2018. godine.

Kriteriji za ocjenjivanje projekata udruga

Ocjena prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja:Zračna luka Dubrovnik d.o.o. ustrojava Povjerenstvo za ocjenjivanje kao nezavisno stručnoprocjenjivačko tijelo, koje razmatra i ocjenjuje projekt/program sukladno sljedećim kriterijima:

• kvaliteta prijedloga projekta ili programa i njihov doprinos ostvarenju ciljeva Društva;

• doprinos afirmaciji pojedinačnih i ukupnih vrijednosti društvene zajednice, kao što su:humanost, etičnost, socijalni aspekt, ljudska prava;

• posredno ili neposredno unapređenje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice

• značenje projekta ili programa za ostvarivanje opće društvene ili opće korisne svrhe;

• utjecaj projekta i korisnog učinka na područja od posebnog interesa za Društvo i širudruštvenu zajednicu;

• dosadašnji rezultati rada i zalaganje podnositelja

• planirana sredstva za donacije za udruge