Natječaj za Podmjeru 6.3. za mala poljoprivredna gospodarstva LAG Moslavina

Status: Prijave se zaprimaju od 13.03.2018.  do 13.04.2018. 

LAG Moslavina je prvi od 54 odabrana LAG-a na području Republike Hrvatske objavio LAG natječaj za tip operacije iz lokalne razvojne strategije LAG-a koji je sukaladan tipu operacije 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”iz Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svi LAG natječaji za operaciju 6.3.1. 

Iznos i udio javne potpore

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.282,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Tko se može prijaviti na natječaj za bespovratna sredstva?

Podnositelj projekta mora imati prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata –   naselja koja pripadaju LAG-u u trenutku objave LAG Natječaja i koja su dio važeće i odobrene LRS.

Obuhvat LAG Moslavina:
Gradovi: Čazma, Garešnica, Ivanić Grad, Kutina (bez naselja Janja Lipa), Popovača
Općine: Dubrava, Križ, Kloštar Ivanić, Hercegovac, Velika Trnovitica, Velika Ludina, Lipovljani

Nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. zadruga

Što se može financirati iz LAG Natječaja za Podmjeru 6.3.

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

• biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u LRS;
• rezultati projekta moraju biti financijski održivi;
projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata
I. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG obuhvata
II. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG obuhvata

Prihvatljive aktivnosti u okviru LAG natječaja iz Podmjere 6.3. su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane.
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
  • Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU. Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba. proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • (Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba)
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • Prihvatljiva aktivnost ne odnosi se na kušaonice vina)
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Ispunjeni uvjeti za raspisivanje LAG natječaja

Na dan 12. veljače 2018. godine, Agencija za plaćanja zaprimila je ukupno 44 Zahtjeva za promjenu LAG-ova u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija. Odobreno je njih 20.

Agencija za plaćanja je za tip operacije 6.3.1. pripremila te 9. veljače 2018. odabranim LAG-ovima dostavila paket natječajne dokumentacije i educirala odabrane LAG-ove za provedbu natječaja za tip operacije 6.3.1., a isto će biti provedeno i za ostale tipove operacija koji će se provoditi tijekom 2018. godine kroz LAG natječaje. Dostavom paketa natječajne dokumentacije, uz obvezne pripreme internih procedura, omogućena je objava LAG natječaja svim odabranim LAG-ovima koji su uskladili/izmijenili svoje lokalne razvojne strategije.