U okviru tri  Javna poziva od 50 do 100 posto potpore za svoje projekte mogu ostvariti:

 1. pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu,   OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava, ustanove te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. turističke agencije
 3. turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će i u 2018. godini dodjeljivati bespovratna sredstva putem  programa potpora projektima s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini, te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Projekti, inicijative i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, dok će odluku o izboru i visini potpora donijeti Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice na prijedlog sukladnog Povjerenstva.

Zatražite više informacija

Na temelju ovog Programa, HTZ će raspisati Javne pozive za sljedeće mjere:
1. Projekti turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima,
2. Potpore događanjima,
3. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

Prijaviti se mogu:
– pravne osobe i obrtnici, koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu (dokazuje se izvodom iz sudskog ili obrtnog registra)
– OPG-i upisani u Upisnik obiteljskih gospodarstava
– ustanove
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Iznos i intenzitet potpore

Od 50.000,00 kn do  200.000,00 kn po korisniku, za 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta nastalih u 2018.godini.

Namjena potpore

Za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima (područja definirana važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17).

Prihvatljive aktivnosti – troškovi

Mjera 1. – Projekti / Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone

 1. wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes)
 2. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),
 3.  cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),
 4. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),
 5. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),
 6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

Mjera 2. – Projekti / Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda

 1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta – hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ),
 2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
 3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).
 4. uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

Zatražite više informacija

 

sailboat-174469_1920

Prijaviti se mogu:

 •  pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija,

Namjena sredstava potpore:

 • Za projekte – programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda. Složenim turističkim proizvodom za tržište posebnih interesa podrazumijeva se paket aranžman ili tura koji se sastoji od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga (dalje u tekstu: paket aranžman) namijenjenih tržišnim segmentima posebnih interesa (za ljubitelje kulture, povijesti, prirode, aktivnog odmora, i drugo) i to za   grupe proizvoda:
  • kultura (kulturne i povijesne ture, turizam baštine, kreativni turizam i drugi slični proizvodi),
  • cikloturizam i aktivni odmor (biciklističke i pješačke ture i drugi slični proizvodi),
  • gastro i eno (opće gastronomske ture, tematske gastronomske ture, vinske ture i drugi slični proizvodi),
  • zdravstveni turizam (spa i wellness programi, programi talasoterapije i drugi slični proizvodi).

Prihvatljivi troškovi / aktivnosti projekta

• izrada storyline-a za tematske proizvode,
• istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,
• osiguravanje resursa za provedbu,
• izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,
• izrada Internet podstranice za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda ( u XML obliku),
• e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,
• izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,
• offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje – portali, društvene mreže i dr.),
• organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
• sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu,
• nastupi na turističkim sajmovima.

Iznos potpore:

Za jedan projekt / program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn. 

Korisnik može prijaviti do 5 projekata / programa, a  ukupna potpora  jedinom korisniku  može iznositi maksimalno 250.000,00 kn.

Zatražite više informacija

castle-1606155_1920

Prijaviti se mogu: 

Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima RH (TZN)

Namjena potpore

 1.  Projekti razvoja i unapređenja turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista:
  a) uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor); izrada promotivnih brošura o ključnim turističkim proizvodima za klaster/županiju: podizanje kvalitete informacija za posjetitelje (informativne ploče i sl.), izrada/redizajn internetskih stranica klastera/županija.
  b) turistička/smeđa signalizacija sukladno Pravilniku o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN 64/16) – izrada i postavljanje nove turističke/smeđe signalizacije te popravak uništene turističke signalizacije.
 2. Projekti edukacije:
  strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete usluživanja hrane i pića – sommelieri, cooking show, edukacija pratitelja/vodiča za selektivne oblike turizma, turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih usluga i sl.), izuzev za strukovno/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita.
 3. Projekti razvoj, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture:
  sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom upravlja TZN, sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) ili suglasnosti Ministarstva turizma.

Iznosi potpore

Jedna TZN u jednoj kalendarskoj godini za dodjelu potpora može kandidirati najviše pet (5) programa/projekata

Iznos odobrene potpore po pojedinom programu/projektu u jednoj godini može iznositi najviše do 80% ukupnih opravdanih/prihvatljivih troškova.

Ukupna potpora za sve kandidirane programe/projekte jedne TZN u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veća od 350.000,00 kn, osim za slučaj kad više turističkih zajednica zajednički kandidiraju program/projekt.