ESIF krediti za rast i razvoj – sredstva EU fondova uz 0% kamate

Temeljem Sporazuma Hrvatske banke za obnovu i razvitak -HBOR i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  od  21.12.2016. HBOR je objavio Program kreditiranja ESIF Krediti za rast i razvoj, u okviru kojega poduzetnici iz brojnih sektora za ulaganje u svoje poslovanje mogu ostvariti kredite s povoljnom kamatnom stopom

Financijski instrument EU fondova

ESIF krediti za rast i razvoj fiinancijski su instrument  Europskog fonda za regionalni razvoj, koji se u Hrvatskoj provodi putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija. Udio sredstava iz navedenog fonda Europske unije u ESIF kreditima iznosi 50 posto, te na taj iznos korisnici ne plaćaju kamatu, odnosno kamata iznosi 0%. 

Komercijalne banke u provedbi programa ESIF kredita

Ostatak iznosa od 50% kredita osigurale su poslovne banke, te će kamatu na taj dio iznosa odrediti te banke sukladno svojim poslovnim odlukama, no u konačnici će korisnici na ESIF kredite plaćati povoljnu kamatu u usporedbi s čistim komercijalnim kreditima.

Poslovne banke koje će sudjelovati u provedbi programa odabrao je HBOR putem javnog natječaja i to su:   Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Tko može koristiti ESIF Kredite za rast i razvoj?

Krediti su namijenjeni malim i srednjim  poduzetnicima (MSP) koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske, posluju najmanje 2 (dvije) godine prije podnošenja zahtjeva za kredit.

Uvjet za korisnike da njihova osnovna djelatnost  (sukladno sudskom registru) nije u neprihvatljivom  području. (Popis nedopuštenih djelatnosti na kraju članka). Ukoliko je neka od ovih nedopuštenih – isključenih djelatnosti osnovna djelatnost poduzetnika takav poduzetnik ne može koristiti ESIF kredite niti za bilo koju od svojih postojećih ili novih,  eventualno dopuštenih djelatnosti.

Poduzetnici kojima osnovna djelatnost nije na popisu nedopuštenih, mogu ove kredite iskoristiti za razvoj djelatnosti razvrstanoj u NKD 2007  klasifikaciji unutar:

 • Područje C: Prerađivačka industrija
 • Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)
 • Područja:
  – J: Informacije i komunikacije – svi podsektori
  – M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi podsektori
  – N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor 79
  – Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi podsektori
  – R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i 93
  – S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96.

Uvjeti kredita:  

Zahtjevu za kredit prilaže se investicijska studija. 

 • Namjena kredita: isključivo za nove investicije/ulaganja (refinanciranje postojećih
  kredita nije moguće)
 • Valuta kredita: dio kredita iz ESIF izvora može biti u kunama ili u kunama uz EUR
  valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz
  EUR valutnu klauzulu
 • Iznos kredita: od 100.000 EUR do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema
  srednjem tečaju HNB-a na dan zaključenja ugovora (za sektor turizma najviši iznos
  kredita je 10.000.000 EUR)
 • Kamatna stopa:
  • na dio kredita iz sredstava ESIF-a 0% godišnje,
  • na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom
 • Rok otplate: do 144 mjeseci (12 godina), uključujući poček od najviše 24 mjeseca (za sektor turizma, u slučajevima kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, može se razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 204 mjeseci (17 godina) i počekom od najviše 48 mjeseci). Nije moguća izmjena roka otplate kredita.
 •  Način otplate: u jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno

Za više informacija, savjetovanje i izradu investicijske studija koja se prilaže uz zahtjev za kredit obratite se s povjerenjem putem poveznice 

Neprihvatljive osnovne djelatnosti

- Ribarstvo i akvakultura,
- Primarna poljoprivredna proizvodnja,
- Prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima
navedenim u članku 1. stavku 3. točki c) GBER-a,
- Rudnici ugljena,
- Čelik, brodogradnja, umjetna vlakna, promet i povezana infrastruktura,
proizvodnja i distribucija energije te energetska infrastruktura
- Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića te
povezanih proizvoda i trgovina njima
- Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima: financiranje proizvodnje bilo koje vrste
oružja i streljiva te trgovine njima. To se ograničenje ne primjenjuje u mjeri u kojoj su
te aktivnosti dio jasnih politika Europske unije ili su povezane s njima;
- Kasina i istovjetna poduzeća;
- Isključivo financijske aktivnosti ili projekti u području nekretnina koji se provode kao
aktivnost financijskog ulaganja;

Ograničenja informatičkog sektora: 
- istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezane s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima:
· su ciljevi:
- podupiranje svih aktivnosti uključenih u ograničene sektore iz prethodnih
točaka (a) do (d);
- igre na sreću i kasina na internetu; ili
- pornografija,
· je svrha omogućiti:
- nezakonit ulazak u elektroničke podatkovne mreže; ili
- nezakonito preuzimanje elektroničkih podataka.

Ograničenja sektora bio-znanosti: istraživanje, razvoj ili tehničke aplikacije povezani s
kloniranjem ljudi u istraživačke/terapijske svrhe ili s genetski modificiranim
organizmima („GMO”).