Uskoro otvaranje natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

Ciljevi ovog natječaja su Povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije u sljedećim proizvodnim industrijama:

industriji željeza i čelika, industriji obojenih metala, kemijskoj industriji, industriji stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvu, tekstilnoj industriji, kožno prerađivačkoj i odjevnoj industriji, industriji papira i tiskarstvu, strojarstvu i ostalim metalnim industrijama te ostalim industrijama koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Tko se može prijaviti?

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti

 • mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća
  • registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti  ),  – iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C NKD 2007 (NN 58/2007), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda
  • Nastan u RH do trenutka dodjele bespovratnih sredstava
  • Barem 1 zaposleni u mjesecu prije predaje prijave
  • Udio kapitala i rezervi u pasivi minimalno 15% u godini koja prethodi prijavi
  • Pozitivan EBITDA u godini koja prethodi prijav
  • Za velika poduzeća: proveden energetski pregled ili posjeduje ISO 50001 Certifikat (uvjet se dokazuje dostavom registarskog broja izvješća o provedenom energetskom pregledu za veliko poduzeće ili preslike ISO 50001 Certifikata)

Iznos i intenzitet potpore

Minimalni i maksimalni iznos potpore po projektu:

najniži iznos 500.000,00 kuna

najviši iznos 20.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore

Aktivnost Veličina poduzeća
Mikro i mala poduzeća Srednja poduzeća Velika poduzeća
Najveći mogući intenzitet potpore (%prihvatljivih troškova)
Priprema projekta 85% 85% 85%
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 50% 40% 40%
Mjere energetske učinkovitosti 65% 55% 45%
Mjere za visokoučinkovitu kongeneraciju 65% 55% 45%
Upravljanje projektom 85% 85% 85%

Broj projektnih prijava po jednom prijavitelju: 

Prijavitelj po predmetnom Pozivu u postupku dodjele bespovratnih sredstava može podnijeti neograničeni broj projektnih prijedloga , uz uvjet da su  nema dvostrukog financiranja niti se smije potraživati sredstva iz drugih javnih izvora za iste troškove. Ukupni iznos bespovratnih sredstva koji je moguće dodijeliti jednom prijavitelju ne može premašiti 20.000.000,00 kn , bez obzira na ukupni broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva.

Prihvatljive aktivnosti

 1. Priprema projektno – tehničke dokumentacije
 • Izrada Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio);
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova , uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija ;
 •  Izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća glavni projekt energetske obnove proizvodnog pogona i/ili zgrade sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama sukladno ovom Popisu prihvatljivih aktivnosti i troškova

2. Aktivnosti energetske obnove

2.1. Energetska učinkovitost u proizvodnim procesima;

 • Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje dostavljena projektna prijava mora dokazati ostvarivanje ušteda isporučene energije u proizvodnom procesu od minimalno 20% uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

    Prihvatljive aktivnosti Energetska učinkovitost u proizvodnim procesima:
  1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno normi IEC 60034-30);
  2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
  3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
  4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom sanitarne tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
  5. Zamjena primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda;
  6. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  7. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
  8. Mjere poboljšavanja energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
  9. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
  10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom.

2.2. Obnovljivi izvori energije;

 • Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje dostavljena projektna prijava mora dokazati ostvarivanje ušteda od minimalno 10% godišnje isporučene energije temeljem proizvodnje iz obnovljivih izvora uz jednake izlazne parametre predmetnog sustava ili procesa.

  Aktivnosti obnovljivih izvora energije trebaju biti u sukladnosti s Prihvatljivim izdatcima prema ovom Pozivu, točka 2.8.

  Prihvatljive aktivnosti Obnovljivi izvori energije;:

  1. Postavljanje  novih sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:

  Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15), te

  Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);

  2. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

  – Električne energije iz energije:

  – sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

  – vjetra ,

  vode (male hidroelektrane snage do 10 MW),

  biogoriva i

  geotermalne energije te

  3. Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

  toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,  

  kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

  dizalicama topline energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150,

  geotermalnim izmjenjivačima topline

  2.3. Energetska obnova zgrada;

  • Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje dostavljena natječajna dokumentacija mora dokazati ostvarivanje ušteda isporučene energije od minimalno 40% uz jednake izlazne parametre.

   . Energetska obnova zgrada u kojima se ne nalazi industrijsko postrojenje (administrativna zgrada) može biti samo dodatna mjera za koju se traži sufinanciranje. Ovim programom sufinanciranja prvenstveno se žele poticati projekti povećanja energetske učinkovitosti industrijskih postrojenja.

   2. Zgrade koje se prijavljuju za energetsku obnovu moraju biti u funkcionalnoj i geografskoj cjelini s industrijskim postrojenjem.

  • Prihvatljive aktivnosti Energetska obnova zgrada:

   1. Energetska obnova zgrada (grupe mjera povećanja EnU – izvođenje radova), a kojima se postiže ušteda od minimalno 40% isporučene energije:

   Energetska obnova ovojnice zgrade treba biti u sukladnosti s Dodatkom 6:  Tehnički uvjeti za energetsku obnovu zgrada ovih Uputa;

   Energetska obnova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, rasvjete te ugradnje obnovljivih izvora energije treba biti sukladna točkama a) Energetska učinkovitost i b) Obnovljivi izvori energije

3. Upravljanje projektom

Aktivnosti upravljanja projektom:

 • upravljanje aktivnostima projekta;
 • administracija i tehnička koordinacija;
  financijsko upravljanje;izvještavanje;
 • promidžba i vidljivost u skladu s točkom 6.7. ovih Uputa za prijavitelje;
 • ostale operativne aktivnosti u svezi s upravljanjem projekta.

Prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33 –  samo mjere koje se odnose na prihvatljive sektore ili djelatnosti, uz uvjet da sektori ili aktivnosti koji su isključeni iz djelokruga ovog Poziva ne ostvaruju korist od potpore dodijeljene temeljem ovog Poziva, a što će se dokazivati tijekom provedbe projekta.

 Zatražite više informacija