Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak definirala je posebni Program kreditiranja za izradu projektne i ostale dokumentacije, za realizaciju investicijskih projekata uključujući i projekte koji će se nominirati za financiranje u okviru Plana ulaganja za Europu

Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora. Preduvjet za uklapanje u ovaj Program je vlasništvo ili posjedovanje drugog pravnog interesa ( koncesija, pravo građenja, posjed i sl) na imovini (zemljište, postojeća građevina) koja je predmet investicijskog projekta za koji se traži kreditiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije.

Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:

– Idejno rješenje

– Istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta

– Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

– Strateška procjena utjecaja na okoliš

– Studija utjecaja na okoliš –

Ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu

– Idejni projekt

– Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

– Elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta

– Glavni projekt

– Izvedbeni projekt

– Tipski projekt

– Projekt uklanjanja

– Troškovnik

– Poslovni plan / Predinvesticijska / Investicijska studija

– Energetski certifikat

– Ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole

– Dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanta / izvođača / nadzornog inženjera / revidenta

– Trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta

– i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta

Za korisnike koji posluju dulje od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit najviši iznos kredita nije ograničen i ovisi o veličini projekta za koji se dokumentacija ishodi.

Za korisnike koji posluju kraće od 2 godine prije podnošenja zahtjeva za kredit iznos kredita je ograničen do najviše 300.000,00 kuna.

Najmanji iznos kredita je 100.000 kuna.

HBOR može kreditirati do 100% troškova izrade projektne dokumentacije s PDV-om, a u ovisnosti o svakom pojedinačnom zahtjevu.

Rok otplate je  do 5 godina ili jednokratno o dospijeću do najdulje 5 godina.

Kamatna stopa najmanje 6% godišnje.

Detaljnije o programu potražite na službenim stranicama HBOR-a.