InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Podmjera 6.4. Potpore za razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama

Bespovratna sredstva za ruralni turizam

Kako ostvariti  do 200.000 eura bespovratne potpore za razvoj ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti?

Dugo očekivani Natječaj za provođenje Mjere 6 Podmjere 6.4. Operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ Programa ruralnog razvoja objavljen je 14 .lipnja 2018. godine. Objava natječaja uslijedila je nakon nekoliko najava i odgoda te izmjena Pravilnika u svibnju ove godine.

Ovo je prvi natječaj za ovu podmjeru Programa ruralnog razvoja 2014-2020 te ujedno prvi natječaj za razvoj   nepoljoprivrednih djelatnosti u ovom programskom razdoblju. Podsjećamo, početkom godine priliku za bespovratne potpore dobili su početnici u djelatnosti ruralnog turizma, dok je Podmjera 6.4. namijenjena razvoju poslovanja onima koji već imaju pokrenut ruralni turizam, ili drugu nepoljoprivrednu djelatnost na svom gospodarstvu.  Uvjeti i pogodnosti koje ova mjera nudi atraktivni su za sve one koji razmišljaju o novim investicijama i proširenju svog poslovanja pa ne čudi veliki interes potencijalnih korisnika za natječaj.

Mjera 6.4. je, uz OPG-ove, dostupna i obrtnicima i poduzetnicima u ruralnim sredinama, upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dok je u okviru mjere 6.2. potpora iznosi fiksnih 50.000 eura, putem mjere 6.4. mogu se ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 3.500 do 200.000 eura,  za 70% prihvatljivih troškova, a prijaviti se mogu potencijalni korisnici koji ispune određene uvjete.

Uvjeti za prijavu na natječaj iz podmjere 6.4.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne i fizičke osobe (OPG, obrti, d.o.o., j.d.o.o.) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

 • Prijavitelji moraju biti upisani u  Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva mora biti minimalno 2.000 eura i to:
  • Prijaviteljima koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev (za poticaje) ekonomska veličina se računa prema onoj prikazanoj u tom zahtjevu
  • Prijaviteljima koji nisu podnijeli Jedinstveni zahtjev (za poticaje) računa se ekonomska veličina na dan objave Natječaja (14.06.2018.)

Izračun ekonomske veličine vrši Savjetodavna služba, a uz pomoć FADN kalkulatoramožete i sami provjeriti ekonomsku veličinu svog gospodarstva. FADN_kalkulator_2017

Porezni status

 • Uvjet za Natječaj iz podmjere 6.4. je upis u Registar poreznih obveznika (obveznici poreza na dohodak – moguće i paušalno, ili poreza na dobit), najmanje godinu dana i to
  •  fizičke osobe nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
  •  pravne osobe pravna osoba mora ispuniti ovaj uvjet

Prijavitelji ne moraju biti u sustavu PDV-a.

Zaposlenici

 • pravne osobe koje se prijavljuju na podmjeru 6.4. moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (2017.godina). To može biti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili bilo koji drugi zaposlenik.
 • Kod prijavitelja pravnih osoba odgovorna osoba mora biti zaposlena u istoj najkasnije u trenutku prijave na natječaj
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i to:
  • ako je prijavitelj na podmjeru 6.4. OPG tada doprinosi za barem jednu osobu plaćaju se s osnova OPG-a tj. s osnova poljoprivredne ili dopunske djelatnosti (u koju se ulaže)
  • ako je prijavitelj obrt doprinosi za barem jednu osobu plaćaju se s osnova obrta – samostalne djelatnosti, da bi obrt bio prihvatljivi prijavitelj za podmjeru 6.4.

Započeta djelatnost za koju se traži potpora

 • Prijavitelji moraju u trenutku prijave na Natječaj iz Podmjere 6.4. već posjedovati  rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući  akt nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti za koju traže potporu i to:
  • Za ulaganja u sektor ruralnog turizma, prerade/marketinga/prodaje te  tradicijskih i umjetničkih obrta rješenje za bilo koju djelatnost iz tog sektora
  • Za ulaganja u sektor usluga rješenje upravo za djelatnosti za koju se traži potpora
 • Ako je prijavitelj OPG
  •  rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na nositelja OPG-a
  • nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti upisana u Upisnik poljoprivrednika kao dopunska djelatnost na nositelja ili člana OPG-a (nositelja nepoljoprivredne djelatnosti)
  • nositelj nepoljoprivredne djelatnosti je nositelj dopunske djelatnosti iz Upisnika poljoprivrednika za koju se traži potpora
 • Ako je prijavitelj obrt nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u obrtnom registru, a rješenje/odobrenje  mora glasiti na vlasnika obrta, koji mora biti i  nositelj nepoljoprivredne djelatnosti
 • Ako je prijavitelj pravna osoba nepoljoprivredna djelatnost za koju se traži potpora mora biti registrirana u sudskom registru, a rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt mora glasiti na pravnu osobu

Za prijavitelje obrte i pravne osobe koje apliciraju za bespovratne potpore u sektoru turizma, nije dovoljno u popisu djelatnosti imati djelatnosti turizma. S obzirom da zakonski propisi predviđaju izdavanje posebnog rješenja za svaki objekt, prijavitelj tako mora imati i rješenje nadležnog tijela (Ureda državne uprave) za djelatnost turizma.

Ako je predmet projekta razvoj neke druge nepoljoprivredne djelatnosti te zakonski propisi ne predviđaju izdavanje posebnog rješenja, tada se započeta djelatnost dokazuje upisanim djelatnostima.

Sjedište:

 • Prijavitelji na podmjeru 6.4. moraju imaju sjedište na području općine ili grada na čjiem području se nalazi naselje ulaganja (projekta)

Opći uvjeti:

Svi prijavitelji u trenutku prijave moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća; imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu RH, ne smiju biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca te ne smiju biti “poduzetnici u teškoćama”.

Za koje projekte se može ostvariti bespovratna potpora?

Sektori: U podmjeri 6.4. prihvatljivi su projekti koji se provode u sektorima:

 • ruralnog turizma
 • prerade/marketinga/prodaje (rezultat prerade mora biti nepoljoprivredni proizvod – proizvod koji NIJE naveden u Prilogu I Ugovora o EU
 • usluga
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 • tradicijskih i umjetničkih obrta

Lokacija: Projekti se moraju provoditi u  naseljima s najviše 5.000 stanovnika, na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.

Ako se projekt odnosi na sektor ruralnog turizma naselje ne smije pripadati A niti B razredu turističke kategorizacije prema važećem Pravilniku

Započeta djelatnost: Projekt predstavlja razvoj, a ne pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti, što znači da za tu djelatnost prijavitelj već mora imati rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući  nadležnog tijela.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi definirani su u Listi prihvatljivih troškova a mogu obuhvaćati:

 • Gradnju ili rekonstrukciju objekta za obavljanje djelatnosti
 • Opremanje objekta za obavljanje djelatnosti
 • Gradnju bazena
 • Nabavu strojeva i opreme  za obavljanje djelatnosti
 • Nabavu gospodarskog vozila za obavljanje djelatnosti
 • Nabavu plovila za obavljanje djelatnosti
 • Kupnju živih životinja u svrhu obavljanja turističke djelatnosti
 • Nabavu računalne oprema uključujući računalni softver
 • Nabavu-ishođenje licence, prava, dozvole i sl.
 • Izrada dokumentacije (konzultantske usluge, usluge arhitekta, geodeta i dr.)

Obveze korisnika nakon isplate potpore

Sve navedene obveze  korisnik mora ispunjavati prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate

Iznos i intenzitet potpore

Potpore iznose od minimalno 3.500,00 do maksimalno 200.000 eura, za do 70% prihvatljivih troškova,  s izuzetkom ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju, u sektoru usluga, kada intenzitet iznosi 40%.

Isplata

Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama.

Za projekte u kojima potpora iznosi do 100.000,00 kuna korisnik mora podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno

Za projekte s odobrenim iznosom potpore većim od 100.000,00 kuna korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu   jednokratno ili u ratama (do dvije rate). Iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti najmanje 10% odobrenih sredstava potpore.

Zahtjev za isplatu podnosi se nakon provedenog projekta, ali moguće je podnijeti i zahtjev za predujam. Predujam može iznositi najviše 50 % odobrenih sredstava potpore.

Rokovi

Prijave na Natječaj iz Podmjere 6.4. zaprimaju se od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.

Slijedi administrativna faza obrade prijava, rangiranje i odabir projekata za skalapnje ugovora o financiranju.  Za odabrane projekte prijavitelji podnose drugi dio zahtjeva za potporu. Natječaj propisuje rok od 120 dana od dana zaprimanja zadnje potvrde o podnošenju (prvog dijela) Zahtjeva za potporu za provedbu administrativne obrade.

Slijedi postupak nabave.

Drugi dio Zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od osam (8) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Projekt se provodi u roku od najviše 3 godine .

Kontaktirajte nas trebate li konzultatnske usluge za Podmjeru 6.4.

Oglasi
%d bloggers like this: