InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Proračun projekta – Vrste troškova projekta

Kako izraditi projektni proračun – raspored troškova po vrstama

Izrada projektnog proračuna sastavni je dio izrade projektnog prijedloga, koji aplicira za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Proračun je jedan od ključnih dijelova projekta, budući da sadrži pregled svih troškova projekta – na jednom mjestu prikazuje sve ono od čega se projekt sastoji, uz više ili manje detaljan opis i planirane cijene.

Svaki natječaj potpore iz EU fondova sastoji se od natječajne dokumentacije i propisuje konkretne uvjete i pravila za konkretni natječaj, pa tako i pravila izrade proračuna. Troškovi se generalno, moraju rasporediti po projektnim aktivnostima, po prihvatljivosti i po vrstama, ali kod svakog natječaja potrebno je detaljno proučiti natječajnu dokumentaciju, osobito Upute za prijavitelje.

Vrste projektnih troškova

U nastavku su navedene neke od osnovnih vrsta troškova koje može sadržati projekt.

 • Materijalni troškovi

Oprema i sitni inventar

Stalna sredstva sukladno Zakonu o računovodstvu i računovodstvenim standrdima – sredstva vrijednosti veće od 3.000 kuna čiji je vijek uporabe dulji od godinu dana, kao i sredstva vrijednosti manje od 3.000 kuna  s vijekom uporabe duljim od godinu dana, uključujući i sitni inventar ovih karakteristika.

Kupnja opreme može biti trošak aktivnosti opremanja objekta (kupnja namještaja, proizvodnog pogona i sl.) ili trošak zasebne aktivnosti nabave opreme (kupnja vozila, traktora i sl.)

 • Nematerijalni troškovi

Stalna sredstva koja nemaju materijalni pojavni oblik (računalni programi, licence, certifikati i sl).

Važno je razlikovanje ulaganja odnosno investicije od troškova poslovanja! Troškovi poslovanja, koji uključuju i repromaterijal, energiju, režije, redovno održavanje opreme i objekta, trošak zaposlenika na drugim poslovim osim projektnih aktivnosti i sl. nisu dio ulaganja niti projektnog prorčuna.

 • Trošak radova i/ili usluga

Trošak za radove i usluge angažiranih vanjskih izvođača radova, koji nisu dio prijavitelja ili partnera na projektu

Trošak vanjskih izvođača često se miješa s troškom osoblja. Do takve zabune dolazi vjerojatno uslijed činjenice da i jedno i drugo predstavlja naknadu za neki izvršeni rad ili obavljenu uslugu. Međutim, radi se o dvije potpuno različite vrste troška. Trošak vanjskih izvođača plaća se na temelju ulaznog računa dok se trošak vlastitog osoblja obračunava kao plaća, po posebnim uputama u natječajnoj dokumentaciji.

 • Izravni i neizravni osoblja

  • Trošak plaća

Stvarni iznos koji će se na ime plaće isplatiti zaposleniku (sukladan njegovoj dosadašnjoj plaći), prosjek nekog proteklog razdoblja isplaćen zaposleniku na odgovarajućem radnom mjestu (za osoblje koje u trenutku izrade projektnog prijedloga još nije zaposleno kod prijavitelja) ili obračun prema standardnoj veličini jediničnog troška (prosječna plaća za odgovarajuće radno mjesto prema podacima HZS u zadanom razdoblju), sve prema pravilima Natječaja

  • Trošak putovanja

Obračun putnog troška prema putnom nalogu (propisana dnevnica + trošak prijevoza + trošak smještaja i prehrane) ili per diem dnevnica (određeni iznos po danu za jednu osobu u svakoj državi, uključuje trošak smještaja, hrane, gradskog prijevoza i sl )

  • Neizravni troškovi

Režijski i sl. troškovi nastali uslijed rada zaposlenika na projektnim aktivnostima, najčešće po fiksnoj stopi koja u pravilu nije veća od 15% ukupnih ostalih troškova osoblja

Ukoliko Natječaj na popisu prihvatljivih troškova ima i trošak osoblja, prihvatljiv je samo trošak nastao pri radu na projektnim aktivnostima, dakle, u dijelu radnog vremena kojega zaposlenik radi na projektu. Određuje se planirani postotak radnog vremena u kojem će zaposlenik biti angažiran na projektu i srazmjeran iznos plaće i ostalih naknada.

 • Trošak kupnje nekretnina (zemljišta i objekata)

Iako se u računovodstvenom kontekstu radi o materijalnoj imovini, ovi su troškovi kod projekata financiranih iz EU fondova najčešće odvojeni od ostalih materijalnih troškova i na njih se primjenjuju posebne odredbe o dopuštenim iznosima, najčešće u određenom postotku ukupnog troška projekta.

Navedene su neke od osnovnih vrsta troškova projekta koji se mogu naći u projektnom prorčunu. Izrada projekata za EU fondove sastoji od više faza. Za ostvarenje  bespovratne potpore koju nude EU fondovi neophodno je izraditi projektni prijedlog, čiji je sastavni dio proračun projekta.

%d blogeri kao ovaj: