Bespovratne potpore za lučke uprave i koncesionare sa pravom gradnje/upravljanja

Status natječaja: Otvoren do 1. travnja 2020. godine.

Objavljen je Natječaj iz Mjere I.23/ I.24. Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze ribe i zakloništa za  Tip operacije Ulaganja u postojeće ribarske luke, burze riba i iskrcajna mjesta, uključujući ulaganja u infrastrukturu i Ulaganja u objekte za prikupljanje otpada (uključujući i morski otpad).

Svrha i namjena natječaja je: Povećanje kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanje energetske učinkovitosti, doprinos zaštiti okoliša, poboljšanje zaštite na radu i radnih uvjeta te olakšavanje usklađenosti s obvezom iskrcaja cijelog ulova.

Korisnici

Lučke uprave/koncesionari sa pravom gradnje/upravljanja na tome području

  • ribarska luka i iskrcajno mjesto moraju biti na popisu iskrcajnih mjesta sukladno Odluci o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru; ribarska luka mora biti određena prostornim planom uređenja županije ili prostornim planovima općina i gradova s namjenom korištenja u ribarstvu; u slučaju kada je korisnik koncesionar, namjena koncesije u Ugovoru o koncesiji mora biti gospodarsko korištenje ribarske luke/iskrcajnog mjesta za potrebe ribarstva;
  • korisnik mora imati ishodovanu građevinsku dozvolu za ribarsku luku ili iskrcajno mjesto;
  • iznimno od točke d) ovoga članka, korisnik može imati i glavni projekt, ali je dužan u roku od pet mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli sredstava iz članka 12. stavka 2. točke a) ili članka 13. stavka 5. točke a) ovoga Pravilnika ishodovati građevinsku dozvolu;
  • korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;
  • korisnik ne smije biti u stečaju, predstečajnom postupku, likvidaciji ili blokadi;
  • korisnik mora osigurati nepostojanje sukoba interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja odnosno nepostojanje ostalih slučajeva sukoba interesa u postupcima nabave predmeta ulaganja u skladu sa Natječajem;
  • korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 119. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014;

Prihvatljivi troškovi

  • Troškovi u okviru ulaganja vezanih uz poboljšanje infrastrukture ribarskih luka i iskrcajnih mjesta, uključujući ulaganja u objekte za prikupljanje otpada i morskih otpadaka, u cilju povećanja kvalitete, kontrole i sljedivosti iskrcanih proizvoda, povećanja energetske učinkovitosti, doprinošenja zaštiti okoliša i poboljšanja zaštite na radu i radnih uvjeta
  • Troškovi u okviru ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta, a kako bi olakšala usklađenost s obvezom iskrcaja svog ulova u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, te člankom 8. stavkom 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 te kako bi se dodala vrijednost nedovoljno korištenim komponentama ulova.
  • Opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

Iznos potpore

Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a po jednom iskrcajnom mjestu 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Rokovi

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga natječaja u Narodnim novinama ( 19. 11. 2019.g.)  a traje do 1. travnja 2020. godine.