Potpore Ministarstva poljoprivrede za materijal i sredstva za dvostruke ograde u uzgoju svinja na otvorenom

Status: Natječaj otvoren do 30. studenoga 2019. godine

Ministarstvo poljopriverde dodjeljuje jednokratne financijske potpore za nabavku materijala i
sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgoju svinja na otvorenom.

Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta biosigurnosti čija je primjena propisana Naredbom 51/19 kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.

Tko se može prijaviti za potporu?

Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe
koje:
• u svom posjedu imaju uzgoj svinja koje se drže na otvorenom
• koj i ima jedinstveni identifikacij ski broj gospodarstva (JIBG)
• koji ima odobrenje nadležnog veterinarskog inspektora u skladu s Naredbom 1111/18

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za financiranje su nabavka materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda,

Troškovi usluga rada vezano na postavljanje ograda i električnih ograda nisu prihvatljivi.

Pravo na sufinanciranje korisnik ostvaruje samo za podnošenje i odobravanje jednog zahtjeva
za nabavu materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u razdoblju od 1. prosinca
2018. godine do 30. studenoga 2019. godine odnosno, u razdoblju trajanja javnog poziva.

Dokumentacija za prijavu

Uz prijavu mora biti priložena sljedeća dokumentacija:

 • Ispunjeni, ovjereni i potpisani ispis Obrasca za prijavu (izvornik)
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj ne
  starija od 15 dana od dana podnošenja prijave (izvornik)
 • Račun(i) iz kojih je vidljivo da se kupnja odnosi na nabavku materijala i sredstava za
  postavljanje dvostrukih ograda (preslika)
 • Zapisnik (uvjerenje) veterinarskog inspektora o provedenom nadzoru propisanom u
  članku 3. točka 2. Naredbe 111118 da gospodarstvo udovoljava uvjetima propisanim u
  članku 1. točka 1. Naredbe 111118 i članku 39. stavku 3. a) Naredbe 5119 te iz kojeg je
  vidljivo da je ograda i/ili električna ograda postavljena i služi svrsi za koju je
  namijenjena (izvornik)
 • Izjava podnositelja prijave da se prijava ne odnosi na nabavku materijala i sredstava za
  postavljanje dvostrukih ograda već financiranu iz državnoga proračuna ili proračuna
  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (izvornik) odnosno, da nije
  obuhvaćena nekom drugom potporom ili programom pomoći.
 • Izjava podnositelja prijave da će ograda i/ili električna ograda ostati u njegovom
  vlasništvu i služiti svrsi za koju je namijenjena najmanje pet godina od dana kupnje
  (izvornik).

Rokovi

Zahtjevi će se zaprimati za vrijeme trajanja javnog poziva zaključno do 30. studenoga 2019. godine.