Poziv za dostavu projektnih prijedloga Podrška programima usmjerenim mladima

Status: Zatvoren

otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Od 5. srpnja otvoren je Javni poziv Podrška programima usmjerenim mladima,  u okviru kojega će se iz Europskog socijalnog fonda financirati projekti jedinica lokalne i područne uprave i samouprave,  udruga i organizacija civilnog društva, usmjereni mladima. Javni poziv raspisan je temeljem Operativnog programa  Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).  Nadležno tijelo je  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava

Povećati socijalnu uključenost mladih

 Specifični ciljevi
 1. Potaknuti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
 2. Povećati informiranost mladih i pružiti usluge savjetovanja o temama relevantnim za mlade;
 3. Prevencija nasilja među mladima;
 4. Unaprijediti razvoj socijalnih vještina34 i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih;
 5. Potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u društvu.
Ciljne skupine Poziva
 1. Mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina
  Sudionik mora imati između 15 i 29 godina (uračunavajući 15. i 29. godinu života) na dan ulaska u projektnu aktivnost

 2. Stručnjaci koji rade s mladima
  Ciljna skupina „stručnjaci koji rade s mladima“ odnosi se na stručnjake koji rade s mladima, odnosno na osobe koje  na plaćenoj ili volonterskoj osnovi facilitiraju i podržavaju osobni, društveni i obrazovni razvoj mladih osoba, a koji će u
  okviru projekta sudjelovati u aktivnostima koje doprinose jačanju znanja i vještina stručnjaka koji rade s mladima (edukacije, treninzi, radionice).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Skupina 1: Aktivnosti usmjerene na rad s mladima

 • Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija
 • Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerene na razvoj i pružanje usluga vezanih uz organizaciju slobodnog vremena mladih
 • Grupa aktivnosti 3: Aktivnosti udruga mladih i udruga za mlade usmjerenih na razvoj i pružanje usluga informiranja i savjetovanja mladih u skladu s potrebama zajednice
 • Grupa aktivnosti 4: Aktivnosti usmjerene na prevenciju nasilja
 • Grupa aktivnosti 5: Aktivnosti usmjerene na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i  konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja
 • Grupa aktivnosti 6: Zagovaračke aktivnosti i aktivnosti usmjerene na jačanje društvene participacije mladih kroz kontinuirani dijalog i njihovo aktivno uključivanje  u kreiranje politika i strategija koje se tiču mladih
 • Grupa aktivnosti 7: Promidžba i vidljivost

Skupina 2: Osnivanje i djelovanje centara za mlade

 1. Grupa aktivnosti 1: Upravljanje projektom i administracija
 2. Grupa aktivnosti 2: Aktivnosti centara za mlade
 3. Grupa aktivnosti 3: Promidžba i vidljivost
Ukupni fond

Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Visina i intenzitet potpore

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OPULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni
udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji:
 • udruga koja u svojem temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu,
 • savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga40 koja u svom temeljnom aktu ima definirano da je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu
 •  jedinice lokalne i regionalne samouprave

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga.
U projektnim prijedlozima koje prijavljuju jedinice lokalne i regionalne samouprave ne mogu  se provoditi ograničene  grupe aktivnosti.

Prihvatljivi partneri na projektu

Partneri na projektu mogu biti pravne osobe sa sljedećim pravnim statusom:

 • udruga i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana
  u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu,
 •  savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga41 i koja je na zadnji dan roka za dostavu prijava najmanje jednu godinu upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu,
 • jedinica lokalne i regionalne samouprave
 • javna ustanova koja se osniva za obavljanje određenih djelatnosti ili dijela tih djelatnosti ako je zakonom određeno da se obavljaju kao javna služba
 • zaklada
Rokovi:

Planirano trajanje provedbe projekta je od 12 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli  bespovratne potpore.