Objava novog natječaja iz podmjere 4.1. najavljena za 18. travnja 2017.

Za 18. travnja najavljena je objava novog natječaja iz podmjere 4.1. Operacija 4.1.1. – Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava  te  Operacija 4.1.2. – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Novi natječaj provodit će se prema izmijenjenom Pravilniku.

Novi Pravilnik za bržu, efikasniju i pravedniju provedbu

S ciljem  olakšavanja i ubrzavanja procedure, ostvarenja snažnijih ekonomskih i gospodarskih učinaka u poljoprivredi, Odbor za praćenje provedbe programa ruralnog razvoja usvojiio je nove kriterije bodovanja projekata. Usvajanje novih kriterija usmjereno je i prema pravednijoj i realnijoj raspodjeli sredstava.

Novosti u sadržaju Pravilnika

Kriteriji odabira više nisu sastavni dio Pravilnika jer ih ne donosi ministar poljoprivrede putem Pravilnika, već ih odobrava Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kriteriji odabira će biti sastavni dio Uputa za korisnike koje se objavljuju prije natječaja.

Popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za potporu također više neće biti naveden u Pravilniku, s obzirom da bi moguće izmjene zakonodavstva (zaštita okoliša, gradnja itd.) mogle dovesti do potrebe dostavljanja dokumentacije koja ne bi bila navedena u Pravilniku.

Intenzitet potpore i broj zahtjeva

Intenzitet potpore novi Pravilnik smanjuje na najviše 70% od vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Jednom korisniku može biti odobren samo jedan zahtjev za potporu. Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog tipa operacije korisnik može podnijeti tek nakon podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Novisti u kriterijima bodovanja

Kriteriji bodovanja sada su podijeljeni u četiri razreda – ekonomski, sektorski, lokacijski i horizontalni.

Bodovna prednost koju će moći ostvariti mladi poljoprivrednici moći ovistit će  o vremenskom trajanju  obnašanja funkcije nositelja/odgovorne osobe gospodarstva.

Korisniku kojemu je odobren zahtjev za potporu iz operacije 4.1.1, a prijavio je projekt i u tipu operacije 4.1.2. isti će biti odobren automatizmom, uz uvjet da je prošao prag prolaznosti.

Vrijeme predaje projekta više neće biti presudno jer će novi sustav ocjenjivanja i veći broj kriterija marginalizirati važnost tog pokazatelja.

Planirano je ukupno osam novih kriterija. Kriteriji bodovanja sada su podijeljeni u četiri razreda – ekonomski, sektorski, lokacijski i horizontalni, a najveću važnost imamt će ekonomski kriterij (ekonomska veličina gospodarstva,  ekonomičnosti i dužine poslovanja, doprinosa stvaranju novih radnih mjesta te kompleksnosti ulaganja i dr.).  Za ove kriterije propisat će se minimalni broj bodova  – prag za prolazak.

Sektorski kriteriji donijet će različii broj bodova primjerice ulaganju u proizvodnju mlijeka s različitim brojem uvjetnih grla ili voća i povrća na različitom broju hektara proizvodne površine.

Određena prednost ostvarivat će se prema lokaciji ulaganja, pri čemu će najveći broj bodova moći ostvariti ulaganja u lokacije s najnižim indeksom razvijenosti te na otocima ili u brdsko-planinskim područjima.

Kod ulaganja u sektor voća i povrća, na lokaciji Jadranska Hrvatske za isti će broj bodova trebati dvostruko manje površine ulaganja.

Jedna od najvažnijih novosti je zasebno bodovanje za mikro, mala i srednja u odnosu na  velika gospodarstva.

Podnošenje i obrada zahtjeva – Novosti u proceduri

Po novim bi se pravilima zaprimljeni Zahtjevi za potporu obrađivali u dvije faze. U 1. se fazi predviđa dostava dokumentacije kojom se dokazuju uvjeti prihvatljivosti korisnika i projekta. Na ovaj se način uvelike smanjuje administrativni pritisak na potencijalne korisnike – podnositelje zahtjeva za potporu.

Nakon zaprimanja svih zahtjeva, Agencija za plaćanja formira rang listu zahtjeva za potporu na  temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te ostvarenog broja bodova, kojeg sukladno kriterijima odabira u ovoj fazi izračunava sustav na temelju onoga što je sam podnositelj zahtjeva naveo u svom zahtjevu. U obradu se uzimaju sve prijave koje se na rang listi nalaze u rasponu od najmanje 120% do najviše  150% od dostupnih/raspoloživih sredstava predviđenih za taj natječaj.

Za taj broj prijava Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu, odnosno provjeru uvjeta  prihvatljivosti korisnika i projekta te provjeru broja bodova prema kriterijima odabira. Korisnike čiji zahtjevi za potporu budu pozitivno ocijenjeni u prvoj fazi postupka dodjele potpore, a za  koje postoje raspoloživa sredstva predviđena natječajem, Agencija za plaćanja poziva na sklapanje ugovora o financiranju. Ovim činom završava 1. faza obrade zahtjeva.

U 2. se fazi provodi postupak nabave, nakon čega korisnik podnosi i drugi dio zahtjeva za potporu te
dostavlja ostalu dokumentaciju propisanu natječajem (poslovni plan, građevinske dozvole, studije
vezane uz procjene utjecaja na okoliš i drugu potrebnu dokumentaciju).

Predviđeno je kako ukupno razdoblje obrade prijave neće trajati duže od 120 dana, u što nije uračunato vrijeme između faze 1. i faze 2., odnosno vrijeme potrebno za provedbu postupka prikupljanja ponuda.

Nakon administrativne kontrole drugog dijela zahtjeva za potporu u kojoj se provjeravaju prihvatljivost troškova projekta, opravdanost dostavljenih troškova te ekonomske i financijske održivosti korisnika/projekta, korisnik može dobiti Odluku o odbijanju ili Odluku o dodjeli sredstava.

Sadržaj i objava Natječaja

Novim sustavom se predviđa i raspisivanje natječaja po sektorima, vrsti i/ili veličini korisnika, visini i
intenzitetu potpore te predmetu zajedničkog projekta.

Uvodi se  i mogućnost izmjene natječaja i to najkasnije do isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.