Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

Status: Zatvoren (prijave od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. godine)

Ciljevi Poziva

Opći cilj poziva

Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;
 2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;
 3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prihvatljivi prijavitelji

Skupina 1

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br.2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020,  (SDP) koji glasi;

Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini te mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,
 • udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;
 • prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijavi priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Skupina 2.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om,  za društvenog poduzetnika, te mora ispunjavati sljedeće uvjete

 • Biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu;
 • prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);
 • imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do kraja provedbe projekta trebati dokazati dostavom rješenja o upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijavi priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;

Partneri na projektu

Partneri na projektu mogu biti:

 • pravne osobe privatnog prava – trgovačko društvo, zadruga, udruga, zaklada, ustanova, ili javnog prava – lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo komora (trgovačka komora, obrtnička komora) – lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo, prihvatljivi su partneri u sklopu ovog Poziva i mogu sudjelovati isključivo kao partnerska organizacija na projektu;
 • partner/i treba/ju priložiti presliku dokaza o registraciji i temeljnog akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojeg je razvidno djelovanje pravne osobe, a lokalna i regionalna tijela vlasti odgovorna za društveno poduzetništvo dokument iz kojeg je vidljivo da su im dodijeljene javne ovlasti u području društvenog poduzetništva. Partner treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj.
 • partner(i) mora(ju) ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti kao i prijavitelj iz poglavlja 2.2.1 (izuzev točke 1.), odnosno ne smiju postojati zapreke navedene u poglavlju 2.2.3 te su pojedinačno obvezni dokazati da ne postoji razlog za isključenje. Prijavitelj i partner(i) za svoje sudjelovanje u projektu potpisuju:
  • Izjavu prijavitelja/partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjavu o partnerstvu (Obrazac 3)
  • Izjavu o primljenim sredstvima prema „de minimis“ pravilu (Obrazac br. 5) koja je sastavni dio projektnog prijedloga.

Visina i intenzitet potpore

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn, a najviša 800.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a), dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 8.000.000,00 kn.

Prihvatljivi projekti:

Lokacija

Projektne aktivnosti se moraju provoditi u Republici Hrvatskoj, ako je to opravdano i nužno za postizanje ciljeva projekta. Pojedine aktivnosti (npr. studijska putovanja) moguće je organizirati izvan teritorija Republike Hrvatske.

Više bodova ostvariti će projektna prijava koja podrazumijeva provedbu projektnih aktivnosti u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske

Trajanje projekta

Planirano trajanje provedbe projekata je 12 mjeseci, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive projektne aktivnosti su grupirane po elementima projekta

Skupina 1.

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva
 3. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;
 4. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i materijala za izobrazbu);
 5. Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);
 6. Promidžba i vidljivost

Skupina 2.

 1. Upravljanje projektom i administracija;
 2. Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci);
 3. Promidžba i vidljivost

Prihvatljivi troškovi

izravni (neposredni) i neizravni (posredni) troškovi projekta.

Izravni troškovi

 1. Troškovi rada zaposlenih na projektu
 2. Troškovi sudjelovanja ciljanih skupina u projektnim aktivnostima
 3. Troškovi vanjskih usluga
 4. Troškovi promidžbe i vidljivosti:

Neizravni troškovi (maksimalno 15%)

 • računovodstvo (trošak knjigovodstvenih usluga);
 • administrativni troškovi (naknade za osobe ovlaštene za zastupanje društva, čije se odgovornosti ne odnose isključivo na projekt)
 • troškovi operativnog osoblja (ljudski resursi, financijske i administrativne usluge, usluge tajništva te pravne usluge) neophodne za poslovanje;
 • najam uredskog prostora za administrativnu provedbu projekta;
 • naknade za električnu i toplinsku energiju, plin i vodu, naknade za zbrinjavanje otpadnih voda i dr. režijski troškovi;
 • troškovi poštarine, telefona, interneta, kurirske usluge;
 • naknada za usluge koje nisu u izravnoj vezi s provedbom projektne aktivnosti a dio su općeg poslovanja nekog subjekta (npr. usluge izrade dokumentacije i provedbe postupka nabave opreme);
 • izrada promotivnih materijala koji služe promociji projekta, a šireg su značenja i odnose se na cjelokupno područje djelovanja nekog subjekta (primjerice ugovor s nekom PR agencijom za cjelokupno područje djelatnosti, a ne samo za projekt).

 

Prihod od projekta

Projekt u pravilu ne smije ostvarivati izravan prihod od projektnih aktivnosti. Nije dopušteno ciljnim skupinama naplaćivati sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Ako tijekom provedbe projekta ipak dođe do ostvarenja određenog izravnog prihoda, ukupan iznos bespovratnih sredstava će se umanjiti za iznos ostvarenog prihoda i to na temelju podnesenog završnog izvješća.

Rokovi:

Poziv je otvoren od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. godine.

Grants