Brdsko-planinska područja područja od interesa i pod posebnom zaštitom Republike Hrvatske radi poticanja demografske obnove, naseljavanja i stvaranja preduvjeta da se prirodni i ini gospodarski resursi što kvalitetnije koriste za gospodarski razvoj ovih područja i Republike Hrvatske u cjelini, uz očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, te kvalitetnije i ravnomjernije rješavanje socijalnih prilika i gospodarskog rasta i razvoja svih područja Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj brdsko-planinska područja definirana su  Zakonom o brdsko-planinskim područjima ( NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14),  na razini jedinica lokalne samouprave,

NOVO: Navedeni zakon prestao je važiti te se brdsko-planinska područja određuju prema novom Zakonu  o brdsko-planinskim područjima NN 118/18 i 24/19) i Odluci  o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja Važeći popis brdsko-planinskih područja u RH pogledajte na poveznici. 

U smislu istoga zakona status brdsko-planinskih područja u Republici Hrvatskoj imaju sljedeće jedinice lokalne samouprave:

  • Gradovi: Buzet, Čabar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin, Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac 
  • Općine: Bistra, Budinšćina, Cerovlje, Čavle, Dicmo, Đurmanec, Fužine, Gračišće, Jelenje, Jesenje, Kalnik, Kaptol, Karlobag, Klana, Klis, Lobor, Lokve, Lovreć, Lupoglav, Ljubešćica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Muć, Novi Golubovec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubičke Toplice, Šestanovac i Vinodolska općina.

Pod brdsko-planinskim područjima razumijevaju se područja čija nadmorska visina, nagib i vertikalna raščlanjenost terena te njima uvjetovane pedološke, klimatske i druge prirodne osobitosti predstavljaju otežane uvjete za život i rad stanovnika, s tim da status brdsko-planinskog područja u smislu ovoga Zakona ne može ostvariti jedinica lokalne samouprave:

  • na otocima,
  • utvrđena kao područje posebne državne skrbi sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 87/00., 94/01. i 88/02.)
  • koja se svojim teritorijem proteže uz morsku obalu i ima gustoću naseljenosti veću od 20 stanovnika po kilometru kvadratnom
  • koja ima gustoću naseljenosti veću od 40 stanovnika po kilometru kvadratnom i čiji su proračunski prihodi i primici po glavi stanovnika umanjeni za pomoć, donacije, prihode od prodaje nefinancijske imovine te primitke od financijske imovine i zaduživanja veći za više od 50% od prosjeka jedinica lokalne samouprave koje udovoljavaju osnovnim geomorfološkim varijablama za ulazak u brdsko-planinska područja, a nisu obuhvaćeni podstavkom 1., 2. i 3. ovoga stavka.