Natječaj za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:  360 milijuna kuna  bespovratnih sredstava na raspolaganju poljoprivrednicima

Status: Zatvoren

Agencija za plaćanja  objavila je 15. veljače 2018.g.  novi natječaj iz mjere 4, Podmjere 4.1.,  tip operacije 4.1.1. Programa ruralnog razvoja:  “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

Ukupna raspoloživa sredstva  za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kuna od čega:

 • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
  70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
  70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
  20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prihvatljivi korisnici za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i to:
 • Mladi poljoprivrednici
  • prihvatljivi su ako su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli najkasnije do objave ovog natječaja (do 15. veljače 2018. godine)
  • Mladi poljoprivrednici pravne osobe:
   • moraju imati najmanje jednu  zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • Mladi poljoprivrednici fizičke osobe:
   • moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
   • moraju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi
 • Ostali – pravne osobe
  •  moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
  • moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje,
 • Ostali – fizičke osobe 
  • Nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje  (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose). Doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje mogu biti plaćeni po bilo kojoj osnovi
b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija
 • ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika.
 • moraju imati najmanje jednu  zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Ekonomska veličina – uvjeti za sve prijavitelje za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:

Za pojedine prijavitelje
Ekonomsku veličina poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru:
 •  vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja mora biti najmanje 6.000 EUR
 •  ratarstva, industrijskog bilja, ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja mora biti najmanje 8.000 EUR.
Za zajedničke projekte 
 • u sektoru vinogradarstva, cvijeća i ukrasnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 6.000 EUR.
 • u sektoru ratarstva,industrijskog bilja,ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja svaki partner zajedničkog projekta mora dokazati ekonomsku  veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR.

Opći uvjeti za sve prijavitelje

Korisnici moraju imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom
proračunu Republike Hrvatske.
Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja

Obveze za korisnike bespovratnih sredstava iz Mjere 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju:

Sve gore navedene uvjete prihvatljivosti korisnika korisnik/nositelj zajedničkog  projekta / partneri u zajedničkom projektu moraju zadržati pet godina nakon datuma konačne isplate.

Prihvatljivi projekti i sektori

Na Natječaju za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za biljnu proizvodnju prihvatljivi su projekti ulaganja u sektor ratarstva, uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje, sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Rokovi

Prijave se podnose od  22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do  23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Kako se prijaviti na natječaj za TO 4.1.1.?

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi troškovi

a) prihvatljivi opći troškovi
b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i
c) prihvatljivi materijalni troškovi.
Prihvatljivi opći troškovi  
a) troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata i
b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
 • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 37.500,00 kuna
 • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljiv
  ih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 75.000,00 kuna
 • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.
Prihvatljivi materijalni i nematerijalni troškovi
troškovi su prihvatljivi sukladno Listi prihvatljivih troškova iz Prilog 9 4.1.1. 2018. ovog Natječaja

Visina i intenzitet potpore

 • Najniža vrijednost potpore po projektu  iznosi 5.000 EUR
 • Najviša  vrijednost potpore po projektu  iznosi 300.000 EUR.
 • Najviša vrijednost potpore po projektu za korisnike početnike iznosi 100.000 EUR.
 • Najviša vrijednost potpore za zajedničke projekte iznosi 300.000 EUR, osim u slučaju ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistača šećerne repe za površine pod šećernom repom veće od 40 hektara kada može iznositi do 600.000 EUR.
Vrijednost potpore ne može biti veća od zbroja vrijednosti prometa ostvarenog kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu. Korisnici čiji e zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR kao i korisnici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga, mogu ostvariti potporu do najviše 100.000 EUR.