InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR krediti za turizam

HBOR kreditni program za turizam

Cilj Programa je realizacija investicijskih projekata malih i srednjih te velikih poduzetnika u turističkoj djelatnosti, a kojima se stvaraju uvjeti za nova zapošljavanja, produženje turističke sezone te povećanje prihoda u turizmu s ciljem podizanja konkurentnosti turističkih destinacija.

Korisnici kredita mogu biti  trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. i ustanove. Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši  nije ograničen.  Rok  otplate je do 17 godina, uz poček do 4 godine a godišnja kamata  od 2 do 4%, zavisno od vrste korisnika kredita (više u nastavku).

Namjena kredita – Ulaganja samo u određene vrste objekata (cjeloviti popis na dnu članka). Nisu prihvatljiva ulaganja u apartmane, sobe i kuće za odmor/vile – kao vrsta objekta, osim za tradicijske  objekte i objektima pod zaštitom konzervatora; te objekte na područjima posebne državne skrbi ili potpomognutima područjima – JLS  u I., II., III. i IV. skupini ili na brdsko-planinskima područjima ili  na otocima prve skupine.

Dokumentacija: Uz zahtjev za kredit do 700.000 kuna potrebno je priložiti  poslovni plan, a za iznos iznad 700.000 kuna investicijsku studiju. Trebate li pomoć u izradi poslovnog plana zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Detaljnije o HBOR kreditima za turizam u nastavku.

Korisnici kredita

Trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva  i ustanove

Namjena kredita

Krediti su namijenjeni za unapređenja smještajne ponude, povećanje kategorizacije,  te izgradnju ili uređenje energetski učinkovitih hotelskih, kamp i sličnih smještajnih kapaciteta, podizanje razine i raznovrsnosti usluge kroz dodatne sadržaje,  kao i obnovu objekta sagrađenih u skladu s izvornom tradicijskom i ambijentalnom arhitekturom (prema uvjetima konzervatorske struke)

Mogu se kreditirati ulaganja samo u određene vrste objekata (cjeloviti popis na dnu članka). Nisu prihvatljiva ulaganja u apartmane, kao vrstu smještaja te kuća za odmor/vila osim u sljedećim slučajevima poduzetničkih ulaganja:

 1. ako se radi o tradicijskim objektima i objektima pod zaštitom konzervatora;
 2. ako se radi o objektima na područjima posebne državne skrbi ili potpomognutima područjima – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinskima područjima ili objektima na otocima prve skupine 

Namjena kredita je ulaganje u:

 • Osnovna sredstva
 • Materijalna imovina (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, brodovi i drugi plovni uređaji)
 • Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)
 • Trajna obrtna sredstva
  • do 30% ukupnog iznosa kredita

Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.

Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.

Način kreditiranja
 • putem poslovnih banaka
 • izravno kreditiranje
 • model podjele rizika

Napomena:  OPG samo putem poslovnih banaka.

Iznos kredita

Najniži iznos HBOR kredita za turizam je 80.000,00 kuna. Najviši iznos nije ograničen.
Krediti se ugovaraju u kunama, uz valutnu klauzulu.

HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a. HBOR može, u određenim slučajevima, razmotriti kreditiranje predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.

Rok korištenja :U pravilu 12 mjeseci

Otplata kreditaDo 17 godina uključujući i poček

Poček: Do 4 godine

Kamata
 • Za subjekte koji ulažu na područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke i koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu: Kamatna stopa 2% godišnje

Kriteriji i mogućnosti sniženja
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

 • Za ostale gospodarske subjekte: Kamatna stopa 4% godišnje

Kriteriji i mogućnosti sniženja
– 1 p. b. za nove investicije
– 0,2 p. b. za zapošljavanje mladih
– 0,422 p. b. za inovativna mala srednje kapitalizirana poduzeća
– 0,572 p. b. za inovativna mala i srednja poduzeća

 • Za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH koja spadaju u područja posebne državne skrbi ili potpomognuta područja – jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinska područja ili otoke: Kamatna stopa 1,75% godišnje fiksno
 • Za  ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i društva, agencije i ustanove u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu RH: Kamatna stopa 2% godišnje fiksno

Ovisno o mogućnostima krajnjeg korisnika kredita na ostvarenje prava na dodjelu državne potpore i/ili potpore male vrijednosti, kredit se odobrava uz opću kamatnu stopu koja se utvrđuje najmanje u visini referentne ili uz poticajnu kamatnu stopu odnosno efektivnu kamatnu stopu nižu od referentne.

Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.

Kreditna dokumentacija

Uz zahtjev za kredit prilaže se Investicijska studija (za ulaganja iznad 700.000 kn) ili poslovni plan (za ulaganja do 700.000 kn). Ostala kreditna dokumentacija ovisi o izboru načina kreditiranja.

Trebate li pomoć u izradi investicijske studije ili poslovnog plana obratite se i zatražite više informacija i neobvezujuću ponudu.

Više o HBOR kreditima

Krediti su namijenjeni za poticanja ulaganja u:
a) sljedeće objekte iz skupine “hoteli“ u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli:
• Hotel baština (heritage),
• Difuzni hotel,
• Hotel,
• Aparthotel,
• Turističko naselje,
• Turistički apartmani,
• Pansion,
• Integralni hotel (udruženi),
• Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel,
• Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike;
b) u sljedeće objekte iz skupine „kampovi“ u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi“:
• Kamp,
• Kamp odmorište;
c) u sljedeće objekte iz skupine „ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:
• Prenoćište,
• Odmaralište za djecu,
• Hostel,
• Planinarski dom,
• Lovački dom,
• Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis;
d) povećanje flote malih obiteljskih „plovećih hotela“ u smislu:
• poticanje izgradnje novih i rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova (sa i/ili bez kabina),
• poticanje tradicijskih obrta koji se bave gradnjom tradicijskih brodova (izgradnja, obnova i modernizacija funkcionalno opremljenih manjih brodova sa elementima tradicijske gradnje, u vlasništvu malih brodara, a namijenjenih cruisingu i izletima);
e) zaštitu i očuvanje kulturne baštine u funkciji turizma;
f) obogaćivanje raznovrsnosti novih usluga i sadržaja uz smještajne objekte - sportski, zdravstveni, nautički i sl.;
g) unapređenje ostale destinacijske turističke ponude i sadržaja - tematski parkovi, golf vježbališta, akvariji, muzejsko-izložbeni prostori, luke nautičkog turizma i ostali sadržaji za povećanje konkurentnosti destinacije.
Iznimno, prihvatljiva je i kupovina, gradnja i opremanje soba za iznajmljivanje, apartmana kao vrste smještaja te kuća za odmor/vila u poduzetničkim ulaganjima: a) ako se radi o tradicijskim objektima i objektima pod zaštitom konzervatora; b) objektima na područjima posebne državne skrbi1 ili potpomognutima područjima - jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu ili brdsko-planinskima područjima; c) otocima prve skupine (Izvorni Program na poveznici).
Stranica je informativnog karaktera i nije službena stranica HBOR-a niti jedne druge državne/javne institucije. Sadržaj je baziran na javno dostupnim web izvorima – mrežnim stranicama državnih/javnih institucija/tijela te InterMedia Projekt ne preuzima odgovornost za sadržaj izvora. Za provjeru aktualnosti informacije molimo uvijek provjerite datum objave i potražite  službene podatke.
%d blogeri kao ovaj: