InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

HBOR Investicijski krediti za ruralni razvoj

Photo by Maarten van den Heuvel from Pexels

Krediti do milijun eura za ruralni razvoj

Uz postojeći program HAMAG BICRO mikro i malih kredita za ruralni razvoj odnedavno su za ulaganja u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru dostupni i investicijski krediti za ruralni razvoj.

HAMAG BICRO krediti za ruralni razvoj dostupni su za iznose do 50.000 eura, dok su investicijski krediti namijenjeni za veća ulaganja u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, od 50.001 do milijun eura.

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz povoljnu kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja dijela naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita, kao i manji iznos potrebnog vlastitog učešća korisnika kredita u investiciji.

Važna pogodnost je i mogućnost počeka od 3 godine, a za investicije u trajne nasade čak 5 godina.

Korisnici – krajnji primatelji kredita su poljoprivrednici i prerađivači poljoprivrednih proizvoda te subjekti koji djeluju u sektoru šumarstva.

Namjena investicijskih kredita za ruralni razvoj su ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, a sve u skladu s prihvatljivim namjenama po pojedinoj podmjeri Programa ruralnog razvoja. Financiranje obrtnih sredstava povezanih s ulaganjem (do 30% iznosa prihvatljivih troškova ulaganja ili 200.000 EUR, ovisno o tome koji je iznos viši).

Rok otplate je do 15 godina, uključivši do 3 godine počeka, odnosno do 5 godina počeka za trajne nasade. Rok korištenja kredita do 18 mjeseci.

Kamatna stopa za krajnjeg korisnika je prosjek zbroja kamatne stope na dio Programskog doprinosa (0%) i kamatne stope na dio kredita iz sredstava poslovne banke (prema ponudi u javnoj nabavi).

%d blogeri kao ovaj: